Oświadczenie ws. MOSiR-u

Z dniem 23.01.2015 r. Prezydent Miasta Grzegorz Kiełb rozwiązał umowę o pracę z dotychczasowym Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu Markiem Grązem z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i jednocześnie zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy.

Jak wyjaśnia Prezydent, decyzję o zakończeniu współpracy z Dyrektorem podjął po przeanalizowaniu sytuacji w ośrodku. Uznał, że dalsza współpraca będzie niemożliwa z powodu utraty zaufania do p. Grąza.

W najbliższym czasie kierownictwo jednostką przejmie osoba wyznaczona przez Prezydenta.

Policzyli bezdomnych

88 bezdomnych przebywa w Tarnobrzegu. W mieście w ramach ogólnopolskiej akcji w nocy z 21 na 22 stycznia odbyło się liczenie osób niemających stałego zameldowania.
 
Strażnicy miejscy i policjanci w Tarnobrzegu dotarli do 11 bezdomnych, którzy zamieszkują altanki na ogródkach działkowych, garaże, opuszczone zabudowania. Z kolei 77 osób przebywa w noclegowniach i innych placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Jak poinformowała Elżbieta Miernik Krukurka, dyrektor MOPR-u, który koordynował akcję w naszym mieście, w ogromnej większości są to osoby starsze, głównie mężczyźni. W tym gronie są tylko 4 kobiety.
 
Ich bezdomność wiąże się z problemami rodzinnymi, nierzadko do tego dochodzi uzależnienie alkoholowe. - Czasami osoby te mają dom, czy mieszkanie, ale po prostu z różnych przyczyn wybrały taki styl życia - tłumaczy Elżbieta Miernik Krukurka - Ale każda osoba to jest osobna historia i zawsze wielki dramat osobisty. Praca z bezdomnymi jest bardzo trudna, ale wciąż podejmujemy różne inicjatywy, by pomóc im w tej trudnej sytuacji.
 
Jak poinformował komendant straży miejskiej w Tarnobrzegu Piotr Sawa, wszystkie spotkane podczas akcji osoby zostały poinformowane o tym, gdzie mogą znaleźć pomoc. - Strażnicy podczas codziennych patroli spotykają się z tymi osobami, zwłaszcza teraz, w zimie. Przekazują im informacje o tym, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek lub przenocować - mówi komendant - Wszyscy deklarują, że sami sobie radzą, ale jeśli pogoda się pogorszy i spadnie temperatura, to skorzystają z tej pomocy.

Co? Gdzie? Kiedy?

13.01.2015 – 15.02.2015
Biblioteka Główna
„Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci”
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00
 
23.01. 2015– 20.02.2015
Biblioteka Główna,  Galeria OKNO
„Okna w „Oknie” -  setna wystawa
 
15.01.2015 - 15.02.2015
Filia nr 5 (os. Wielowieś)
Wystawa prac plastycznych Małgorzaty Wójtowicz
 
 
26.01.2015 (poniedziałek)
 
Biblioteka Główna, Oddział dla dzieci, godz. 16.00 - „Zaczarowany pędzel i ołówek” - zajęcia plastyczne dla dzieci poprowadzi Mariola Gadowska
Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 16.00 – Marek Harny „ Dwie kochanki”  - spotkanie 
członków Dyskusyjnego Klubu Książki poprowadzi Monika Sadkowska, kierownik filii
 
27.01.2015(wtorek)
 
Biblioteka Główna, godz. 18.00 - „Wojenne losy” -  prezentacja filmu o wojennych 
przeżyciach Tarnobrzeżanina Mieczysława Szewca
 
Biblioteka Główna, Oddział dla dzieci ,godz.10.00 - „Książka moim przyjacielem – idzie luty,szykuj buty” -  spotkanie głośnego czytania dla grup przedszkolnych  poprowadzi 
Katarzyna Opioła
 
 
 
28.01.2015 ( środa)
 
Filia nr 1 (os. Serbinów ), godz. 13.30 -  Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej szkoły Muzycznej I Stopnia w Tarnobrzegu 
Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 16.00 - „Spotkania małych artystów ”- zajęcia plastyczne dla dzieci poprowadzi Sylwa Bornos, kierownik filii
 
 
29.01.2015( czwartek)
 Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 10.00 - „Jak to dawniej było – legenda o Warsie i Sawie”- spotkanie głośnego czytania dla przedszkolaków poprowadzi Sylwia Bornos, kierownik filii
 
 
30.01.2015( piątek)
 
Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 10.30 - „Różowy Miś opowie Wam dziś”-  pracownicy 
Oddziału dla dzieci gościć będą w Przedszkolu Katolickim im. św. Józefa
 
Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 16.00 - „Słowem i kredką”- zajęcia literacko - plastyczne dla dzieci poprowadzi  Sylwia Bornos, kierownik filii

Ferie 2015 z MOSIR Tarnobrzeg

Program MOSIR Tarnobrzeg przygotowany na Ferie zimowe 2015.

MOPR ponownie wydaje Bony Rodzinne 3+

Od dzisiaj, tj. 22 stycznia, tarnobrzeski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął wydawanie bonów w ramach miejskiego Programu „Bon Rodzinny 3+”. Nadal można także składać wnioski do MOPR o wydanie takiego dokumentu nowym użytkownikom. „Bon Rodzinny 3+” jest ważny od dnia wydania do 30 listopada 2015 roku.

To już druga edycja programu, który skierowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych. A zatem takich, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole (także w szkole wyższej), nie dłużej jednak, niż do ukończenia 25 lat. Przy czym ważny warunek - wszystkie dzieci i rodzice muszą mieszkać pod wspólnym adresem na terenie Tarnobrzega.

„Bon Rodzinny 3+” uprawnia do dokonywania płatności za zakup towarów lub usług oraz dokonywanie innych opłat w podmiotach działających na terenie Tarnobrzega, które przystąpiły do programu. Obecnie w programie uczestnicy 48 podmiotów, wśród których są tarnobrzeskie placówki oświatowe, różnego rodzaju sklepy, spółki czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Lista wszystkich podmiotów dostępna jest na stronie www.tarnobrzeg.pl w zakładce Bon Rodzinny 3+.

W ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji programu, z pomocy skorzystało czterysta osób. Tym razem nowe wnioski złożyło już ponad sto osób. Nadal można je składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 w pokoju nr 221 – II piętro.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 823-07-38, 822-60-97
http://mopr_tarnobrzeg.ssdip.bip.gov.pl/

e-mail: mopr@mopr.pl 
 

Działalność adresowana jest do rodzin i osób wymagających wsparcia (dotyczy środowiska lokalnego). O pomoc można zgłaszać się indywidualnie lub za pośrednictwem innej upoważnionej osoby. Sprawy diagnozowane są przez pracownika socjalnego w środowisku Klienta.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30.
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
Pomoc osobom i rodzinom, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać swoich trudności.
Rodzaj pomocy:
- finansowa,
- w naturze,
- poradnictwo prawne,
- socjalne,
- pedagogiczne.

Ośrodek zapewnia usługi opiekuńcze dla osób starszych w domu chorego.
Kierowana jest pomoc terapeutyczna na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
Praca z rodzinami zastępczymi.
Koordynacja placówkami pomocowymi.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Praca socjalna.
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Diagnozowanie spraw odbywa się w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny w terminie 14 dni, a w sprawach nagłych w terminie 2 dni. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej.
 

Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu:
-ubóstwa,
-sieroctwa,
-bezdomności,
-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
-bezrobocia,
-niepełnosprawności,
-długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby,
-przemocy w rodzinie,
-bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
-alkoholizmowi lub narkomanii,
-trudnościach w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
-brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowacze,
-klęski żywiołowej lub ekologicznej,
-trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
oraz spełnieniu kryteriów dochodowych.


Osoby mogą ubiegać się o pomoc w formie:
-zasiłku stałego, który przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,
-opłacanie składek zdrowotnych,
-zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczną,
-zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
-usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i chorych w miejscu zamieszkania,
-zasiłku celowego i w naturze,
-zapewnienia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
-posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole,
-sprawienie pogrzebu,
-udzielania specjalistycznego poradnictwa dla rodzin w zakresie:
-rozwiązywania problemów rodziny,
-zapobiegania przemocy w domach,
-terapii dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanii,
-kierowanie do domu pomocy społecznej,
-opiniowanie kandydatów na rodzinę zastępczą,
-udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym,
-usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Ośrodek prowadzi świetlicę socjolterapeutyczną, która realizuje zadania profilaktyki obejmując opieką dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym z powodu różnorodnych dysfunkcji środowiska rodzinnego.
Systematycznie organizowane są zajęcia dydaktyczno-rekreacyjne. Prowadzone są m.in. akcje „LATO W MIEŚCIE” podczas, których świetlica otwarta jest dla wszystkich dzieci nie wyjeżdżających na zorganizowany wypoczynek.
Poza wymienionymi formami pomocy wzrasta ilość rodzin objętych pracą socjalną, poradnictwem oraz pomocą ośrodków wsparcia takich jak:
Dom Dziennego Pobytu, który swym zasięgiem obejmuje osoby III wieku. Działalność domu koncentruje się wokół integracji osób ze środowiskiem lokalnym w zakresie kulturalnego spędzenia czasu oraz zapewnienia niezbędnych potrzeb.
Środowiskowy Dom Samopomocyjest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób psychicznie chorych. Główną przesłanką pracy jest w miarę możliwości przywrócenie klienta do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
Terapia prowadzona jest poprzez m.in. zajęcia gospodarcze, plastyczne, stolarsko-ślusarskie, kulinarne, rehabilitację ruchową, psychoterapię i rozmowy indywidualne, prowadzona jest również praca z rodziną podopiecznego.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, głównym celem pracy prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie z sytuacją trudną. W ramach tej instytucji udzielana jest natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, socjalna i prawna, a w uzasadnionych przypadkach osoby w kryzysie mogą uzyskać krótkoterminowe schronienie.

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu należy również koordynacja działań placówek pomocowych tj.
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7

- przeznaczony jest dla 60 osób przewlekle, somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki. Świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych (mieszkanie, wyżywienie, odzież, obuwie), opiekuńczych, wspomagających, religijnych oraz umożliwia korzystanie z opieki i usług medycznych.

Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211
- przeznaczony jest dla 60 dzieci niepełnosprawnych umysłowo prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Dom świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Prowadzona jest nauka czynności dnia codziennego, terapia zdjęciowa, zajęcia sportowe i rehabilitacyjne.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarnobrzegu ul. św. Barbary 1
- do placówki kierowane są dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. W strukturze placówki funkcjonuje zespół interwencyjny i zespół socjalizacyjny. Placówka zapewnia dziecku całodzienny pobyt, opiekę i wychowanie. Przygotowuje diagnozę psychofizyczną, prowadzi zajęcie socjalizacyjne, logopedyczno - terapeutyczne itp.

Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu ul. Słoneczna 17
- placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku do 18 lat.

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu ul. św. Barbary

- prowadzi działalność diagnostyczno - konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne rodzin zastępczych oraz rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w palcówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinnej opiece zastępczej. Prowadzi sprawy adopcji i przysposobienia dzieci.

Rodziny zastępcze
- to forma pomocy rodzinie i dziecku. W przypadkach zaniedbywania lub trudności wychowawczych rodziców naturalnych obowiązki opieki i wychowania przejmują rodzice zastępczy. Rodziną zastępczą mogą być osoby obce i spokrewnione. Każda rodzina zastępcza ustanowiona przez sąd lub sprawowana w ramach umowy z prezydentem miasta może otrzymywać pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętego dziecka do rodziny.
Wysokość pomocy uzależniona jest od ustawowej kwoty bazowej określonej w ustawie o pomocy społecznej, dochodów dziecka, wieku i stanu zdrowia dziecka.  Z chwilą ukończenia 18 - roku życia wychowankowi opuszczającemu rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy może być przyznana pomoc na jego usamodzielnienie. Wielkość, formy i zakres pomocy ustala się indywidualnie dla każdego wychowanka w programie usamodzielnienia.
Kierowana jest pomoc dla osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych.
W zakresie rehabilitacji społecznej finansowane są:

- warsztaty terapii zajęciowej mieszczące się przy ul. Wiślanej 11 i Alei Niepodległości 2,
-dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
-dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
-likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
-dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.


Poprzez rehabilitację zawodową:
-pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
-zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionych osób oraz rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb,
-finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,
-finansowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
-zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.

TDK zaprasza na koncert "Brunetki, Blondynki..."

Uczcili pamięć tarnobrzeskich prawników

W dniu dzisiejszym w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej tarnobrzeskich prawników, żołnierzy i męczenników wolnej Polski.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Kościele oo. Dominikanów, której przewodniczył Biskup Sandomierski ks. Krzysztof Nitkiewicz. Następnie zaproszeni goście, wśród nich Józef Motyka, zastępca Prezydenta Tarnobrzega, a także Jolanta Kociuba, doradca Prezydenta ds. oświatowych, udali się do gmachu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

- Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa. Wyrażam jednocześnie wdzięczność za tak liczne przybycie. Jesteśmy tu dzisiaj by podziękować osobom, które zasłużyły się dla państwa Polskiego, dla naszego narodu i wymiaru sprawiedliwości - mówił witając zgromadzonych gości, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Robert Pelewicz. - Witam członków rodzin, których nazwiska przodków znajdują się na tejże tablicy. Dziękuję, że zaszczyciliście Państwo tę uroczystość swoją obecnością.

Przed uroczystym przecięciem wstęgi, głos zabrał historyk Tadeusz Zych, który przybliżył sylwetki osób, których nazwiska upamiętniono na tablicy.

-  Maurycy Goldgart, Frnaciszek Hnat, Władysław Jasiński, Leonard Madej, Jan Sech, Stefan Wąs. Ktoś mógłby zadać pytanie dlaczego właśnie oni? Co ich łączy? Łączy ich to, że byli polskimi prawnikami. Łączy ich również to, że byli bardzo mocno związani z Tarnobrzegiem. Tutaj pracowali i mieszkali. I wreszcie łączy ich to, co najważniejsze. Byli męczennikami. Oni wszyscy w latach 1939-45 i później dostąpili męczeństwa. Chcieli i stali się symbolem Państwa Polskiego, doświadczając prześladowań ze strony obydwu systemów totalitarnych. Ci ludzie dokonali właściwego wyboru. Na tablicy nie pisze czy byli dobrymi mężami i prawnikami. Ta tablica mówi jedno. Oddali swoje życie, oddali swoje zdrowie, byli mordowani i prześladowani, tylko dlatego, że byli polskimi, tarnobrzeskimi prawnikami - zakończył.

 

KTS SPAR-Zamek Tarnobrzeg - SKST Mart Hodonin

Śpiewajmy kolędy i pastorałki

Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza na Finał Konkursu „Śpiewajmy kolędy i pastorałki”, który odbędzie się w sali widowiskowej TDK 24 stycznia 2015 r.
 
Spotkają się w nim laureaci eliminacji wstępnych ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego, którzy zaprezentują kolędy i pastorałki w nowej, współczesnej interpretacji.
 
W programie:
godz. 11.00 - Prezentacje konkursowe
godz. 15.00 - Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Studia Piosenki przy TDK kierowanego przez Annę Pintal i Mariana Zycha, po koncercie wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom Konkursu.
 

Najlepszy w Województwie Podkarpackim

W ubiegłym tygodniu rozegrano w Rzeszowie okręgowy etap XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, w którym uczestniczył Adrian Pałacki, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu. Dziś dotarły do nas wyniki tego etapu, z których dowiedzieliśmy się, że Adrian z najlepszym wynikiem w Województwie Podkarpackim - zakwalifikowany został do etapu centralnego. Adrianowi gratulujemy tego sukcesu i liczymy na jego nie mniej udany występ w finale olimpiady, który zostanie rozegrany w Gdańsku w dniach 10-12 kwietnia 2015 roku.

Wojenne losy w MBP

W 70-tą rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na prezentację filmu „Wojenne losy” zrealizowanego przez Piotra Dumę. Bohaterem filmu jest Tarnobrzeżanin Mieczysław Szewc – nr 79616, więzień obozów Auschwitz, Buchenwald i Ravensbrück, jeden z ostatnich świadków piekła na ziemi jakim było życie za kolczastym drutem.

MBP zaprasza na koncert kolęd

Koncerty  kolęd i pastorałek stały się już naszą wieloletnią tradycją. Jak co roku, w styczniu wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Tarnobrzegu,  zapraszamy na kolejną edycję. Młodzi muzycy, na różnych instrumentach, wykonają najpiękniejsze kolędy i pastorałki.  Koncert poprowadzi Pan Bronisław Niezgoda.

 

Inscenizacja "Gwiazda Betlejemska"

Recytacją i śpiewem uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filii nr 1 MBP przypomniany  zostanie piękny, pełen ciepła i radości  bożonarodzeniowy nastrój. W inscenizacji zaprezentowane zostaną m.in. utwory Mieczysława Jastruna, Leopolda Staffa, Ks. Jana Twardowskiego, Wandy Chotomskiej.

Nie jest to pierwsze nasze spotkanie prezentujące talent uczestników Warsztatów. Nie dalej jak miesiąc temu mogliśmy  nabyć ich świąteczne prace na zorganizowanym wspólnie kiermaszu. Obecnie w Oddziale muzyczno-fonograficznym można podziwiać ekspozycję kilkunastu obrazów o różnorodnej tematyce.

Ferie 2015 z Miejską Biblioteką Publiczną

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu zaprasza do zapoznania się z programem zajęć przygotowanych na ferie zimowe 2015.

Spedytorzy z "Rolnika" w akcji

14 stycznia  „spedytorzy” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „Rolnika” w Tarnobrzegu po raz kolejny spotkali się z pracownikami  Inspekcji Transportu Drogowego z Rzeszowa. Tym razem uczniowi mogli obserwować inspektorów w trakcie pracy – kontroli drogowej -  przy krajowej 9 w okolicach mostu w Nagnajowie. 
 
Młodzież obserwowała jak przebiega praca Inspekcji Transportu Drogowego, jakie dokumenty musi posiadać każdy prowadzący pojazdem bez względu na jego masę, jak również jakie sankcje może nałożyć inspektor podczas rutynowej kontroli.
  
Kierowcy przestrzegani byli przed brawurową jazdą, wyprzedzaniem na trzeciego,  nie przestrzeganiem czasu pracy za kierownicą oraz jazdy na „podwójnym gazie” i pod wpływem środków odurzających.
 
Uczniowie  przekonali się jak dotkliwe kary mogą być nakładane na kierowców wykonujących transport drogowy. Jedną z takich kar nałożonych na kierowcę  było 2 tys. złotych oraz zakaz dalszej jazdy. W trakcie zajęć praktycznych uczniowie doszli do wniosku, że obecność ITD  na naszych drogach  jest konieczna,  ponieważ kierowcy notorycznie łamią zasady przewozu, a niejednokrotnie dokładnie nie znają swoich praw i obowiązków.
 
Opiekunowie:  Bożena Gudz, Piotr Gronek
 
 
info - ZSP nr 2 w Tarnobrzegu
info - ZSP nr 2 w Tarnobrzegu

Choinka życzeń

W Zespole Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu trwają ostatnie przygotowania do kolejnej, ósmej już edycji akcji charytatywnej „Choinka życzeń”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest pomoc uczniom Zespołu Szkół Specjalnych oraz dzieciom uczęszczającym na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 
Dla przypomnienia: „Choinka życzeń” to zimowy cykl imprez charytatywnych obejmujący: kwestę sianka, licytację drzewka – symbolu akcji, koncert lub spotkanie z artystą oraz bal charytatywny. Zgromadzone fundusze przeznaczane są na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny oraz adaptację nowych pomieszczeń.
 
W dniach 21-27 stycznia na antenie Radia Leliwa trwać będzie licytacja dwóch Bożonarodzeniowych drzewek. To stały element akcji. Wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych choinki trafią do darczyńców w dniu 28 stycznia podczas uroczystego spotkania w szkole. Do licytowanych drzewek dołączono w tym roku dwa upominki: kalendarz prezydencki z autografami Anny i Bronisława Komorowskich oraz filiżankę z orłem w koronie od premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewy Kopacz.
 
28 stycznia o godzinie 12:00 w budynku Zespołu Szkół Specjalnych odbędzie się spotkanie z gościem tegorocznej edycji „Choinki…” – Mateuszem Ziółko, zwycięzcą III edycji „The Voice of Poland”.  Zostaną wówczas wręczone darczyńcom wylicytowane na antenie radia Leliwa drzewka, a podopieczni ZSS wystąpią z jasełkowym programem artystycznym. Tego samego dnia w Restauracji Hotelu Kameleon w Tarnobrzegu odbędzie się uroczysta kolacja, w której udział wezmą zwycięzcy licytacji choinek oraz Mateusz Ziółko. 
 
Finał akcji „Choinka życzeń” będzie miał miejsce w sobotę, 31 stycznia o godzinie 20:00. W Hotelu „Anna” w Wielowsi odbędzie się bal charytatywny, a na nim wiele niespodzianek. Oprawę muzyczną zapewni niezastąpiony Zespół  USC. Nieodłącznym elementem balu będą loteria fantowa oraz licytacja wielu przedmiotów. Z każdym rokiem przybywa uczestników balu i hojnych ofiarodawców. 
 
Są jeszcze wolne miejsca. Cel szczytny, a dobra zabawa gwarantowana.

Jasełka w SP 8

W niedzielę 18 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 8 odbyły się Jasełka Szkolne, na które zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla Wielowieś. W jasełkach brali udział uczniowie klas I-VI przygotowani przez nauczycieli SP 8 w Tarnobrzegu.
 
Na przedstawieniu obecni byli m.in: Zastępca Naczelnika Wydziału EZKiS p. Agnieszka Kopeć, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta p. Bożena Kapuściak, Radny Rady Miasta p. Marian Zioło, siostry Dominikanki, ks. Kanonik Andrzej Jaworski, Licznie przybyli rodzice, rodzeństwo i dziadkowie naszych uczniów. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Małgorzata Mierzwa, która przywitała zebranych, następnie modlitwę odmówił Ksiądz Proboszcz Dariusz Woźniczka i wspólnie zaprosili do obejrzenia Jasełek.
 
Aktorzy odziani w cudowne stroje biblijne przenieśli widzów do czasów narodzenia Syna Bożego. Dzieci odgrywały poszczególne sceny z ogromnym zaangażowaniem oraz pięknie śpiewały kolędy. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się stworzyć niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawienie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, dostarczyło wielu pozytywnych emocji i jeszcze mocniej zintegrowało społeczność szkolną i lokalną. Rada Rodziców przygotowała kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczony będzie na potrzeby szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie jasełek.
 
info - SP8

Policzą tarnobrzeskich bezdomnych

W całej Polsce w nocy z 21 na 22 stycznia odbędzie się badanie liczby osób bezdomnych. Na ulice Tarnobrzega wyjdą w tym celu strażnicy miejscy i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej. Po co to badanie? By poznać skalę problemu i pomóc. 
 
Zima dla bezdomnych bywa śmiertelnie niebezpieczna. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które koordynuje akcję, policzenie osób mieszkających na ulicy, w opuszczonych budynkach, czy na ogródkach działkowych jest konieczne, by ograniczać skutki bezdomności. A przede wszystkim, by pomagać osobom nią dotkniętym. Gminy wiedzą dzięki temu, gdzie w razie potrzeby dostarczy ciepłe ubrania i posiłki, czy jak informować o formach pomocy dla bezdomnych, np. o tym, gdzie są miejsca noclegowe. Na podstawie zebranych informacji mogą też podejmować decyzje dotyczące np. zwiększenia liczby miejsc w noclegowniach, czy zakresu pomocy żywnościowej. 
 
Tarnobrzescy strażnicy miejscy i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odwiedzą wszystkie miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni - głównie ogródki działkowe, ale także altany śmietnikowe, czy kanały ciepłownicze. Główne badanie odbędzie się wieczorem i nocą z 21 na 22 stycznia, kiedy osoby te udadzą się do miejsca noclegu. Badaniem zostaną objęci również ci, którzy przebywają w noclegowniach i pod opieką innych instytucji. 
 
Warto dodać, że Straż Miejska przez cały rok monitoruje osoby pozostające bez stałego zamieszkania oraz miejsca ich gromadzenia się na terenie miasta. Zebrane informacje przesyła następnie do MOPR-u. Od 8 stycznia jeszcze dodatkowo przygotowuje się do badania, szczegółowo zbierając dane np. o zmianie pobytu niektórych już znanych MOPR-owi osób, czy o pojawieniu się nowych. Pomagają w tym między innymi prezesi ogródków działkowych, którzy poinformowali o nocujących w altankach działkowych, o warunkach w jakich przebywają i czy nie jest zagrożone ich życie. 
 
Badanie liczby bezdomnych w naszym kraju odbywa się co 2 lata w okresie zimowym. Jak informuje PAP, ostatnia taka akcja wykazała, że w Polsce było 30,7 tys. bezdomnych, a ponad 8 tys. z nich nie korzystało z pomocy instytucjonalnej. 
W całej Polsce w nocy z 21 na 22 stycznia odbędzie się badanie liczby osób bezdomnych. Na ulice Tarnobrzega wyjdą w tym celu strażnicy miejscy i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej. Po co to badanie? By poznać skalę problemu i pomóc. 
 
Zima dla bezdomnych bywa śmiertelnie niebezpieczna. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które koordynuje akcję, policzenie osób mieszkających na ulicy, w opuszczonych budynkach, czy na ogródkach działkowych jest konieczne, by ograniczać skutki bezdomności. A przede wszystkim, by pomagać osobom nią dotkniętym. Gminy wiedzą dzięki temu, gdzie w razie potrzeby dostarczy ciepłe ubrania i posiłki, czy jak informować o formach pomocy dla bezdomnych, np. o tym, gdzie są miejsca noclegowe. Na podstawie zebranych informacji mogą też podejmować decyzje dotyczące np. zwiększenia liczby miejsc w noclegowniach, czy zakresu pomocy żywnościowej. 
 
Tarnobrzescy strażnicy miejscy i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odwiedzą wszystkie miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni - głównie ogródki działkowe, ale także altany śmietnikowe, czy kanały ciepłownicze. Główne badanie odbędzie się wieczorem i nocą z 21 na 22 stycznia, kiedy osoby te udadzą się do miejsca noclegu. Badaniem zostaną objęci również ci, którzy przebywają w noclegowniach i pod opieką innych instytucji. 
 
Warto dodać, że Straż Miejska przez cały rok monitoruje osoby pozostające bez stałego zamieszkania oraz miejsca ich gromadzenia się na terenie miasta. Zebrane informacje przesyła następnie do MOPR-u. Od 8 stycznia jeszcze dodatkowo przygotowuje się do badania, szczegółowo zbierając dane np. o zmianie pobytu niektórych już znanych MOPR-owi osób, czy o pojawieniu się nowych. Pomagają w tym między innymi prezesi ogródków działkowych, którzy poinformowali o nocujących w altankach działkowych, o warunkach w jakich przebywają i czy nie jest zagrożone ich życie. 
 
Badanie liczby bezdomnych w naszym kraju odbywa się co 2 lata w okresie zimowym. Jak informuje PAP, ostatnia taka akcja wykazała, że w Polsce było 30,7 tys. bezdomnych, a ponad 8 tys. z nich nie korzystało z pomocy instytucjonalnej. 
 

Darmowa nauka pływania dla pierwszaków

Raz w tygodniu wszystkie tegoroczne pierwszaki będą mogły za darmo uczyć się pływać. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu zajęć Sportowych dla Uczniów z  Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
 
Bezpłatne zajęcia z pływania potrwają od 19 stycznia do 30 czerwca br. Projekt obejmie nauką pływania uczniów klas I-szych wszystkich tarnobrzeskich szkół podstawowych, dla których pływanie nie jest obowiązkowe w planie nauczania. Zajęcia odbywać się będą na pływalni krytej MOSiR jeden raz w tygodniu przez cały okres realizacji projektu. Lekcji pływania uczniom udzielać będą doświadczeni instruktorzy z tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „AQUA-SWIM”, a program lekcji został opracowany przez specjalistów z Polskiego Związku Pływackiego, tak więc jest gwarancją efektywnej nauki dzieci.
 
W ramach projektu, magistrat zadbał także o transport dzieci z odległych osiedli na pływalnię.
 

Wartość projektu, to 83 500 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 50%.