LVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega.

                               Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam Mieszkańców Miasta Tarnobrzega, że w dniu 27 marca 2014r. /czwartek/o godz. 13.00w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu ul. Słowackiego 2, odbędzie się LVIsesja Rady Miasta Tarnobrzega.

          Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanychmiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Temat wiodący sesji Rady Miasta:

- Analiza wydatków w dziale oświata i wychowanie (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne, stołówki, pomoc materialna).

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta Tarnobrzega,

2. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Tarnobrzega na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

3. o przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statutów osiedlom miasta,

4. określenie zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

5. sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów,

6. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących   w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnobrzeg,

7. „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Tarnobrzeg”  w 2014 r.,

8. zmian w budżecie na 2014 rok,

9. zmian w budżecie na 2014 rok,

10. wniesienie aportu do Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

8. Sprawy bieżące.

9. Odpowiedzi na interpelacje

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

11. Oświadczenia, wnioski i zapytania radnych.

12. Zamknięcie sesji.  

                                                                          

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                          

                                                                                 /-/ Dariusz Kołek