Archiwum sesji Rady Miasta

Zapraszamy do korzystania z archiwum nagrań video z sesji Rady Miasta Tarnobrzega.


LVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26.04.2018 r.

1/2/3.  Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.  Analiza funkcjonowania i rozwoju infrastruktury Jeziora Tarnobrzeskiego. Działania samorządu tarnobrzeskiego na rzecz promocji
     turystycznej i sportowej Miasta Tarnobrzega.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.   przyznania Medalu Sigillum Civis Virtuti.
7.2.   nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg".
7.3.   podziału miasta Tarnobrzega na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7.4.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia
         dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
         prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

7.5.   powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Tarnobrzega.
7.6.   "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnobrzeg na lata 2018-2032.
7.7.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańkiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobami fizycznymi.
7.8.   wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomościach położonych w Tarnobrzegu w obrębach Dzików, Mokrzyszów i Ocice.
7.9.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy
         Tarnobrzeg i miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu.

7.10.  uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu.
7.11.  uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.
7.12.  zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tarnobrzega.
7.13.  zmian w budżecie na 2018 r.
7.14.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.
7.15.  utalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie miasta Tarnobrzega.
7.16.  uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega.
7.16.  zmiany Uchwały nr LII/545/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów
         i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Tarnobrzeg w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
         z siedzibą w Tarnobrzegu.

8.  Sprawy bieżące.
9.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12. Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.