Archiwum sesji Rady Miasta

Zapraszamy do korzystania z archiwum nagrań video z sesji Rady Miasta Tarnobrzega.


Kadencja VIII   -   2018-2023


I sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 19.11.2018 r.

 

 


Kadencja VII   -   2014-2018


LXV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 18.10.2018 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1.   zmian w budżecie na 2018 rok.
6.2.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
6.3.   zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną.
6.4.   nadania imienia Stadionowi Miejskiemu przy Alei Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.
6.5.   określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
         wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
         całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania opłat.

6.6.   zmieniająca uchwałę w spawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
         Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu
         rehabilitacji zawodowej i społecznej.

6.7.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Pochyłej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobą fizyczną.
6.8.   oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów
         zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Tarnobrzega.

6.9.   zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom
         wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom
         prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu
         i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

6.10.  rozpatrzenia skargi.
6.11. 
rozpatrzenia skargi.
6.12.  rozpatrzenia skargi.
6.13.  rozpatrzenia skargi.
6.14. 
zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega.
6.15.  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

7/8.    Sprawy bieżące/Odpowiedzi na interpelacje, wnisoki i zapytania z poprzedniej sesji.
9.       Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.      Oświadczenia radnych.
11/12.  Wystąpienia okolicznościowe - wręczenie statuetek/Zamknięcie sesji.


LXIV sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27.09.2018 r.

 

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.

5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności spółek miejskich:

6.1.   FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
6.2.   Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
6.3.   Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o.
6.4.   Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
6.5.   Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
6.6.   Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji.
6.7.   Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.    zmiany w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnobrzeg".
7.2.   przyjęcia do realizacji "Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie".
7.3.   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Domu Dziennego Pobytu mieszczącym się przy ulicy
         Kopernika 3 w Tarnobrzegu.

7.4.   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Nowej - obręb
         Wielowieś w Tarnobrzegu.

7.5.   nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu przy ulicy Henryka Sienkiewicza.
7.6.   nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Mikołaja Kopernika.
7.7.   zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną.
7.8.   zmian w budżecie na 2018 rok.
7.9.   zmian w budżecie na 2018 rok.
7.10.  Statutu Miasta Tarnobrzega.
7.11.  rozpatrzenie skargi.
7.12.  rozpatrzenia skargi.
7.13.  rozpatrzenia skargi.
7.14.  rozpatrzenia skargi.

8/9.    Sprawy bieżące/Odpowiedzi na interpelacje, wnisoki i zapytania z poprzedniej sesji.
10.      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.  Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 12.09.2018 r.

 

1/2.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

3.1.  uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu.
3.2.  wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiedzy Gminami: Tarnobrzega, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce w celu
        wspólnej realizacji projektu pn. " Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego
        i Gorzyc"

3.3.  przyjęcia Strategii Zintgrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2018-2020.
3.4.  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kolbuszowa.
3.5.  zmian w budżecie na 2018 rok.
3.6.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
3.7.  w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Tarnobrzega dla podmiotów niezaliczonych do
       sektora finansów publicznych i niedzialających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności
       pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz sposobu rozliczania dotacji.


4/5.  Sprawy bieżące/Zamknięcie sesji.


LXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 20.08.2018 r.

1/2.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

3.1.    zmiany nazwy i ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Tarnobrzegu.
3.2.   zmian w budżecie na 2018 rok.
3.3.   zmian w budżecie na 2018 rok.
3.4.   zmian w budżecie na 2018 rok.
3.5.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
3.6.   utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy
         oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

3.7.   zmiany statutu Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu.

4/5.  Sprawy bieżące/Zamknięcie sesji.


LXI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26.07.2018 r. 

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.   Informacja miejskich jednostek organizacyjnych działających w obszarze kultury i sportu na temat realizacji zadań statutowych.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnobrzeg.
7.2.   ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7.3.   ogłowania jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o  
         charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

7.4.   ogłoszenia jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
7.5.   przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Tarnobrzega na lata 2018-2022.
7.6.   nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
7.7.   uchwała zmieniająca w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
         Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu 
         rehabilitacji zawodowej i społecznej.

7.8.   wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów.
7.9.   sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Dominikańskiej obręb Tarnobrzeg.
7.10.  zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg a Spółdzielnią Mieszkaniową "Siarkowiec"
         w Tarnobrzegu.

7.11.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec.
7.12.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Glinkowej obręb Mokrzyszów.
7.13.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat części nieruchomości
         gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Zatorze, obręb Sobów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg.

7.14.  zmiany uchwały Nr XL/397/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych,
         gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

7.15.  utworzenia i nadania statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Tarnobrzegu.
7.16.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
         Ekonomicznej w Tarnobrzegu.

7.17.  wyrażenia zgody na usytuowanie pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego.
7.18.  wyrażenia zgdy na lokalizację obelisku upamiętniającego miejsce, gdzie stał dom rodzinny Hieronima Dekutowskiego-Zapory.
7.19.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnobrzega za I półrocze
          roku budżetowego.

7.20.  zmian w budżecie na 2018 rok.
7.21.   zmian w budżecie na 2018 rok.
7.22.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

8.   Sprawy bieżące (uchwała w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Tarnobrzega dla podmiotów  
      niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie
      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz sposobu rozliczania dotacji).

9.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


LX absolutoryjna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28.06.2018 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6-7.   Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta
          Miasta/Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta   
          Tarnobrzega za 2017 rok/Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu
          wykonania budżetu za 2017 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

8.8.   ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
8.9.   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Tarnobrzeg.
8.10.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulicy Kościuszki,
          Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.

8.11.  projektu zmiany uchwały Nr XL/397/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
         podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjlnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -
         Prawo oświatowe.

8.12.  przyjęcia "Miejskiego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku
         do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018-2022.

8.13.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w Tarnobrzegu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
8.14.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomościach
          stanowiących drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu.

8.15.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
8.16.  zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańskiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg,
          a osobami fizycznymi.

8.17.
  sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej.
8.18.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, obręb Tarnobrzeg.
8.19
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego, obręb Tarnobrzeg.
8.20.  nabycia nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Kwiatowej obręb Dzików.
8.21.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Sielec.
8.22.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej
          drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów.

8.23.  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za I półrocze roku budżetowego.
8.24.  zmian w budżecie na 2018 rok.
8.25.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

9.   Sprawy bieżące. (Zostały pominięte ze względu na brak tematów w tym punkcie).
10.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

11.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12/13.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


 LIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 21.06.2018 r.

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tarnobrzega.


LVIII uroczysta sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 07.06.2018 r.

1/2.   Otwarcie sesji/Wystąpienie okolicznościowe.
3.   Wręczenie Medalu "Sigillum Civis Virtuti" Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu.
4.   Przyznanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg" Panu Włodzimierzowi Gąsiorowi.
5.   Wręczenie Medalu "Zasłużony Tarnobrzeżanin".
6.   Prezentacja "8 Wspaniałych".

7/8.   Przyznanie wyróżnień za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu/Zamknięcie sesji.


LVII sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24.05.2018 r.

1/2.   Otwarcie sesji i ślubowanie radnego.
3/4.   Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
7.   Pomoc społeczna w mieście.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

8.1.    uzupełnienia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
8.2.   powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
8.3.   uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska.
8.4.   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
8.5.   uchwała wycofana z porządku obrad.
8.6.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobą fizyczną.
8.7.   sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Dominikańskiej.
8.8.   zmian w budżecie na 2018 rok.
8.9.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

8.10.  przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu.
8.11.  przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu.
8.12.  rozpatrzenia skargi.

8.13.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami    
         wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

8.14.  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na 2019 r.

9.    Sprawy bieżące.
10.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
11.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12/13.  Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.


LVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26.04.2018 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.   Analiza funkcjonowania i rozwoju infrastruktury Jeziora Tarnobrzeskiego. Działania samorządu tarnobrzeskiego na rzecz promocji
      turystycznej i sportowej Miasta Tarnobrzega.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.   przyznania Medalu Sigillum Civis Virtuti.
7.2.   nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg".
7.3.   podziału miasta Tarnobrzega na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7.4.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia
         dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
         prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

7.5.   powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Tarnobrzega.
7.6.   "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnobrzeg na lata 2018-2032.
7.7.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańkiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobami fizycznymi.
7.8.   wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomościach położonych w Tarnobrzegu w obrębach Dzików, Mokrzyszów i Ocice.
7.9.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy
         Tarnobrzeg i miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu.

7.10.  uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu.
7.11.   uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.
7.12.   zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tarnobrzega.
7.13.   zmian w budżecie na 2018 r.
7.14.   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.
7.15.   utalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie miasta Tarnobrzega.
7.16.   uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega.
7.16.   zmiany Uchwały nr LII/545/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów
          i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Tarnobrzeg w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
          z siedzibą w Tarnobrzegu.

8.   Sprawy bieżące.
9.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.  Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.