Archiwum sesji Rady Miasta

Zapraszamy do korzystania z archiwum nagrań video z sesji Rady Miasta Tarnobrzega.


 LX Absolutoryjna Sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28.06.2018 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6-7.   Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta
          Miasta/Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta   
          Tarnobrzega za 2017 rok/Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu
          wykonania budżetu za 2017 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

8.8.   ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
8.9.   przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Tarnobrzeg.
8.10.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy w rejonie ulicy Kościuszki,
          Szkolnej, Mickiewicza, Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.

8.11.  projektu zmiany uchwały Nr XL/397/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
         podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjlnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -
         Prawo oświatowe.

8.12.  przyjęcia "Miejskiego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku
         do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018-2022.

8.13.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w Tarnobrzegu przy ul. M.C. Skłodowskiej.
8.14.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomościach
          stanowiących drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu.

8.15.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
8.16.  zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańskiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg,
          a osobami fizycznymi.

8.17.
  sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej.
8.18.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, obręb Tarnobrzeg.
8.19
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego, obręb Tarnobrzeg.
8.20.  nabycia nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Kwiatowej obręb Dzików.
8.21.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tarnobrzegu, obręb Sielec.
8.22.  sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej
          drogę dojazdową, położonych w Tarnobrzegu, obręb Mokrzyszów.

8.23.  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za I półrocze roku budżetowego.
8.24.  zmian w budżecie na 2018 rok.
8.25.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
9.   Sprawy bieżące. (Zostały pominięte ze względu na brak tematów w tym punkcie).
10.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

11.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12/13.   Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.

 


 LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 21.06.2018 r.

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Tarnobrzega.


LVIII Uroczysta Sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 07.06.2018 r.

1/2.   Otwarcie sesji/Wystąpienie okolicznościowe.
3.   Wręczenie Medalu "Sigillum Civis Virtuti" Jego Ekscelencji ks. Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu.
4.   Przyznanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg" Panu Włodzimierzowi Gąsiorowi.
5.   Wręczenie Medalu "Zasłużony Tarnobrzeżanin".
6.   Prezentacja "8 Wspaniałych".

7/8.   Przyznanie wyróżnień za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu/Zamknięcie sesji.


LVII sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24.05.2018 r.

1/2.   Otwarcie sesji i ślubowanie radnego.
3/4.   Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
7.   Pomoc społeczna w mieście.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

8.1.    uzupełnienia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
8.2.   powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
8.3.   uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska.
8.4.   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
8.5.   uchwała wycofana z porządku obrad.
8.6.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobą fizyczną.
8.7.   sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Dominikańskiej.
8.8.   zmian w budżecie na 2018 rok.
8.9.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

8.10.  przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Miechocin w Tarnobrzegu.
8.11.  przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ocice w Tarnobrzegu.
8.12.  rozpatrzenia skargi.

8.13.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami    
         wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

8.14.  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na 2019 r.

9.    Sprawy bieżące.
10.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
11.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12/13.  Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.

 


LVI sesja Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26.04.2018 r.

1/2/3.   Otwarcie sesji/Przyjęcie porządku obrad/Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.   Analiza funkcjonowania i rozwoju infrastruktury Jeziora Tarnobrzeskiego. Działania samorządu tarnobrzeskiego na rzecz promocji
      turystycznej i sportowej Miasta Tarnobrzega.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

7.1.   przyznania Medalu Sigillum Civis Virtuti.
7.2.   nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzeg".
7.3.   podziału miasta Tarnobrzega na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7.4.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia
         dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
         prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

7.5.   powołania doraźnej Komisji ds. Statutu Miasta Tarnobrzega.
7.6.   "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnobrzeg na lata 2018-2032.
7.7.   zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańkiej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobami fizycznymi.
7.8.   wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomościach położonych w Tarnobrzegu w obrębach Dzików, Mokrzyszów i Ocice.
7.9.   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy
         Tarnobrzeg i miasta Tarnobrzeg na prawach powiatu.

7.10.  uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dzików w Tarnobrzegu.
7.11.   uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu.
7.12.   zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tarnobrzega.
7.13.   zmian w budżecie na 2018 r.
7.14.   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.
7.15.   utalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego na terenie miasta Tarnobrzega.
7.16.   uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega.
7.16.   zmiany Uchwały nr LII/545/2018 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów
          i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Tarnobrzeg w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
          z siedzibą w Tarnobrzegu.

8.   Sprawy bieżące.
9.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11/12.  Oświadczenia radnych/Zamknięcie sesji.