Nieruchomości - przetargi

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i Szmaragdowej

- Drugiegi przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości objętych księgą wieczystą nr  TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i Szmaragdowej obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  jednorodzinne.

Pliki do pobrania

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Tarnobrzegu Nr TB1T/00030628/8

Drugi przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości 406/67 o powierzchni 0,8344 ha stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg objętej księgą wieczystą  Nr TB1T/00030628/8 położonej w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi  komercyjne i obiekty produkcyjne

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1148/9 o powierzchni 0,

na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1148/9 o powierzchni 0,3631 ha stanowiącej  własność Gminy Tarnobrzeg objętej księgą wieczystą  Nr TB1T/00074422/4 położonej w Tarnobrzegu obręb Sielec z przeznaczeniem pod działalność handlowo- usługową.

Pliki do pobrania

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy Al. Warszawskiej

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy Al. Warszawskiej , przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Pliki do pobrania

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Batalionów Chłopskich obr. Zakrzów

 

Znak: GG.VI. 6840.14.2019                                                            Tarnobrzeg, 2020-12-16

                                                                      

                                                                      

OGŁOSZENIE

 

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza piąty przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr  406/18 o pow. 0,1259 ha objętej księgą wieczystą  nr TB1T/00030628/8 położonej  w Tarnobrzegu przy ul. Batalionów Chłopskich obr. Zakrzów stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę usługowo – handlową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 000,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %

 

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 9 września 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 18 listopada 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu  16 marca  2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu  14 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

                           Przetarg odbędzie się w dniu  26 stycznia 2021 r. o godz. 1030 w sali
          narad Urzędu Miasta  Tarnobrzega  przy ul. Kościuszki 32, pok.  201.

                           Wadium w  formie pieniężnej w wysokości 5.000,-zł. /słownie:
          pięć tysięcy złotych 00/100/  należy   wpłacić   na   konto  
             Urzędu    Miasta  Tarnobrzega   nr 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563   PeKaO  S.A.                     

          I O/Tarnobrzeg  w  terminie do dnia 20 stycznia 2021 r.  lub w kasie Urzędu
           Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia  20 stycznia 2021 r.  do godz. 14-tej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 20 stycznia 2021 r. 

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

                            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg 
           wygrał od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagana w całości do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca . Nabywca winien uzyskać wszelkie zgody niezbędne do rozpoczęcia inwestycji na nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk                z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć  komisji przetargowej pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie żony/męża do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości           ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę uzyskaną  w  wyniku przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy                      w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium                      w podanej wyżej wysokości w określonym terminie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                        Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko
           d/s gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 
           tel. 822-65-70 wew. 278  oraz Wydział Geodezji i Gospodarki   Gruntami
           tel. 822-65-70 wew. 221.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7             w Tarnobrzegu.   

 

 

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. ul. Wrzosowej obręb Mokrzyszów

Znak: GG.VI. 6840.23.2018                                              Tarnobrzeg, 2020-12-16

                                                                                                                                            

OGŁOSZENIE

 

                Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza piąty przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 1399/34 o powierzchni 0,8982 ha  objętej  księgą wieczystą nr TB1T/00050521/4 położonej w Tarnobrzegu przy ul. Wrzosowej  obręb Mokrzyszów  stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno – usługową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy  złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 30 września 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 11 grudnia 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 8 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony  w dniu 14 września  2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym

 

                           Przetarg odbędzie się w dniu  26 stycznia 2021 r. o godz. 1000 w sali
          narad Urzędu Miasta  Tarnobrzega  przy ul. Kościuszki 32, pok.  201.

Wadium w  formie pieniężnej w wysokości 20.000,-zł. /słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/  należy   wpłacić   na                                                                                konto   Urzędu    Miasta  Tarnobrzega   nr 71 1240 2744 1111 0000 3990 9563  PeKaO  S.A.  I O/Tarnobrzeg  w  terminie do dnia 20 stycznia 2021 r.  lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia  20 stycznia 2021 r.  do godz. 14-tej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

                            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg 
           wygrał od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagana w całości do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca . Nabywca winien uzyskać wszelkie zgody niezbędne do rozpoczęcia inwestycji na nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk                z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć  komisji przetargowej pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie żony/męża do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości           ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę uzyskaną  w  wyniku przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy                      w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w określonym terminie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

                        Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko
           d/s gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 
           tel. 822-65-70 wew. 278  oraz Wydział Geodezji i Gospodarki   Gruntami
           tel. 822-65-70 wew. 221.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7           w Tarnobrzegu.   

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Zakładowa obręb Nagnajów

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ul. Zakładowa obręb Nagnajów

Pliki do pobrania

TSSE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg

Tsse - pierwszego przetargu ustny  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg objętych księgą wieczystą  Nr TB1T/00030628/8 położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi  komercyjne i obiekty produkcyjne.

Pliki do pobrania

Ul. Jasminowa - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 799/5 o pow

Jasminowa - pierwszego przetargu ustny  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 799/5 o pow. 0,1466 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00075566/2 wraz z udziałem 1/3 części  w drodze  wewnętrznej  nr  ewid. 799/1 o pow. 0,0655 ha. położonej w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Pliki do pobrania

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 5004/10 położonej w Tarnobrzegu

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Tarnobrzega działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuje  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Władysława Sikorskiego, oznaczonej jako działka ewid. nr 5004/10 o pow. 0,0755 ha, obj. KW TB1T/00043738/6 ogłoszony na dzień 21 października 2020 r. na godzinę 1100.

Przyczyną odwołania przetargu jest ochrona interesów nabywcy z uwagi na to że wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 5004/3  obr. 12,  po podziale ozn. nr  ewid. 5004/10, 5004/8, 5004/9 przy ul. W. Sikorskiego obejmowała większy obszar inwestycji niż działka przeznaczona do sprzedaży.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych na konto, z którego została dokonana wpłata.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu dostępne jest pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7  w Tarnobrzegu.

Zmiana miejsca przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ogłoszonego na dzień 19.10.2020 r.

  Tarnobrzeg, dnia 15 października 2020 r.

GG – VI. 6840.6.2020

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH w TARNOBRZEGU

przy ul. SZAFIROWEJ I SZMARAGDOWEJ

- ZMIANA MIEJSCA

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przetargu informuje, że przetarg na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i  Szmaragdowej, obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godz. 10 00  w sali widowiskowej TARNOBRZESKIEGO DOMU KULTURY ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu.

Ze względu na sytuacje epidemiczną podczas przetargu obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).

 

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej  w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza  obręb Mokrzyszów,  stanowiącej  własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod zabudowę usługowo - wielofunkcyjną.

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 5004/10 położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Władysława Sikorskiego, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg  z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo – usługową,

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Szafirowej i Szmaragdowej, obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ozn. nr ewid. 1331/4 i 1333/4, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kalinowej, obręb Sobów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Pliki do pobrania