Program współpracy

Konsultacje zmiany w Programie współpracy na 2018 rok

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Miasta Tarnobrzega i zostało przyjęte podczas sesji Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 28 marca 2018 roku. 

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
sprawozdanie_z_realizacji_programu_wspolpracy_za_2017.pdf
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2017 rok

Wyniki konsultacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

W załączniku zamieszczamy: protokół z konsultacji oraz zestawienie opinnii, uwag i propozycji zmian, stanowisko Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury, Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnobrzega, wyniki konsultacji oraz Program współpracy przyjety przez Radę Miasta Tarnobrzega.

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu od organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega lub działających na rzecz Miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców.

Wyrażane opinie, uwagi lub propozycje zmian dotyczące projektu Programu powinny  wskazywać element projektu Programu, którego dotyczą, wraz z uzasadnieniem. Konsultacje trwają od 24 października 2017 r. do 16 listopada 2017 roku. Opinie wyrażane poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

1. Pisemnie w trakcie zebrania plenarnego z przedstawicielami zainteresowanych organizacji, które odbędzie się 7 listopada 2017 roku o godzinie 16.30 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32.

2. Pisemnie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, pokój nr 100.

3. Pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres email: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej przesłanej na adres: Wydział Edukacji, Promocji i Kultury, Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg lub złożonej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.

Projekt Programu współpracy zamieszczony został na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Strefa NGO/Program współpracy”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów – Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy za 2016 rok

W załączniku Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
sprawozdanie_za_2016.pdf
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO za 2016 rok.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
program_wspolpracy_m_tarnobrzega_z_organizacjami_pozarzadowymi_2017.pdf
Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Wyniki konsultacji programu współpracy z NGO na 2017 rok

Przedsatwiamy wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Konsultacje odbyły się w dniach 17-31 października 2016 r.

Zgodnie zapisami § 6 ust. 3 Uchwały Nr V/57/2011 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w załaczniku opublikowane zostały:

- Wyniki konsultacji;

- Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnobrzega sformułowane w wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi;

- Zestawienie opinii zgłoszonych podczas konsultacji projektu programu współpracy.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
stanowisko_pm_w_sprawie_opinii_z_konsultacji.pdf
Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych opinii i propozycji
pdf
pdf
Pobierz plik:
zestawienie_opinii_z_konsultacji_projektu_programu_wspolpracy.pdf
Zestawienie opinii, propozycji i uwag z konsultacji Programu współpracy