Program współpracy

Sprawozdanie z wykonania Programu współpracy za 2016 rok

W załączniku Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Miasta Tarnobrzega z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
sprawozdanie_za_2016.pdf
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO za 2016 rok.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
program_wspolpracy_m_tarnobrzega_z_organizacjami_pozarzadowymi_2017.pdf
Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Wyniki konsultacji programu współpracy z NGO na 2017 rok

Przedsatwiamy wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Konsultacje odbyły się w dniach 17-31 października 2016 r.

Zgodnie zapisami § 6 ust. 3 Uchwały Nr V/57/2011 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w załaczniku opublikowane zostały:

- Wyniki konsultacji;

- Stanowisko Prezydenta Miasta Tarnobrzega sformułowane w wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi;

- Zestawienie opinii zgłoszonych podczas konsultacji projektu programu współpracy.

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
stanowisko_pm_w_sprawie_opinii_z_konsultacji.pdf
Stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych opinii i propozycji
pdf
pdf
Pobierz plik:
zestawienie_opinii_z_konsultacji_projektu_programu_wspolpracy.pdf
Zestawienie opinii, propozycji i uwag z konsultacji Programu współpracy