Program współpracy


 

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

W załączniku Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Wyniki konsultacji programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

W załaczeniu przedstawiamy wyniki konsultacji projektu programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Ogłoszenie konsultacji projektu programu swspółpracy Miasta Tarnobrezga z oeganizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Konsultacje trwają od 21 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r. Wszystkie opinie złożone poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.
Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji przesłać można:

  • pocztą elektroniczną na adres: um@um.tarnobrzeg.pl lub pocztą tradycyjną,
  • złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta - Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg,
  • przekazać osobiście podczas spotkania plenarnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 4 listopada 2021 r o godz. 17.00 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu.

 

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

 

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarzadowymi na 2021 rok

Program współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarzadowymi na 2021 rok

Wyniki konsultacji programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Wyniki konsultacji programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Ogłasz konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Ogłaszamy konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, który stanowi załącznik nr 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych na temat projektu Programu.

Wyrażane uwagi, opinie i propozycje zmian powinny być składane w formie pisemnej, na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 2 , oraz powinny zawierać:

  • wskazany element przedmiotu konsultacji, którego dotyczą,
  • uzasadnienie.

Konsultacje trwają od 24 września 2020 r. do 9 października 2020 roku. Wszystkie opinie złożone poza tym terminem nie będą brane pod uwagę. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji przesłać należy pocztą elektroniczną na adres: um@um.tarnobrzeg.pl lub pocztą tradycyjną, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta - Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, lub przekazać osobiście podczas spotkania plenarnego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 1 października 2020 r. o godz. 17.00 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu.

Ze względu na stan epidemii ogłoszony na terytorium Polski, spotkanie odbywać się będzie w określonym przez stosowne akty prawne reżimie sanitarnym. Zastrzega się również możliwe przeprowadzenia spotkania w formie on-line, za pomocą łącz internetowych.