Polecane strony

 • www.ngo.pl - Ogólnopolski portal organizacji pozarządowych
 • www.pozytek.gov.pl - Serwis informacyjny Departamentu Pożytku Publicznego
 • www.eu.ngo.pl - Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli
 • www.zporr.gov.pl - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 • www.efs.gov.pl - Europejski Fundusz Społeczny - SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
 • www.equal.gov.pl - Portal internetowy Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • www.delpol.pl - Komisja Europejska - Reprezentacja w Polsce
 • www.fundusze.ukie.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • www.funduszestrukturalne.gov.pl - Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • www.mkidn.gov.pl - Serwis informacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • www.men.gov.pl - Serwis informacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • www.mpips.gov.pl - Serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • www.msport.gov.pl - Serwis informacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • www.umwp.podkarpackie.pl - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • www.programszwajcarski.gov.pl – strona Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, (Fundusz Szwajcarski udziela dofinansowania do projektów zmniejszających różnice społeczno-gospodarczych między Polską a rozwiniętymi państwami UE)
 • www.amb-norwegia.pl – informacje nt. możliwości pozyskania środków z Funduszu Norweskiego i EOG
 • www.ngofund.org.pl - Program Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG
 • www.fbr.zdrowie.gov.pl - informacje nt. dofinansowania projektów partnerskich w obszarze ochrony zdrowia z Funduszu Współpracy Dwustronnej
 • www.parpa.pl - strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - informacje ważne dla organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień
 • www.wolontariat.org.pl - strony sieci Centrów Wolontariatu - informacje interesujące dla wszystkich wolontariuszy
 • www.klon.org.pl - strona Stowarzyszenia Klon/Jawor - na niej między innymi ogólnopolska baza danych o organizacjach pozarządowych, poradniki, badania
 • www.batory.org.pl - strona Fundacji im. Stefana Batorego - wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
 • www.ofop.engo.pl - serwis internetowy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • www.pafpio.pl - Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich - kredyty dla organizacji pożytku publicznego