Inicjatywa lokalna

Konsultacje projektu uchwały o inicjatywie lokalnej w Tarnobrzegu

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła inicjatywę lokalną, jako formę współpracy mieszkańców z samorządem w celu wspólnego realizowania, na zasadach partnerskich, ważnych dla tej społeczności zadań publicznych. Istotą inicjatywy lokalnej jest to, że w jej ramach mieszkańcy nie tylko zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania.

Inicjatywa lokalna może zatem stanowić dla miasta szansę na zwiększenie aktywności obywateli w rozwiązywaniu problemów lokalnych i może przynieść korzyści zarówno społeczne, jak i finansowe, bowiem część kosztów związanych z realizacją zadań publicznych ponoszą sami mieszkańcy. Inicjatywa lokalna może być dla samorządów także narzędziem efektywnego kierowania wsparcia finansowego w miejsca, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, a w dłuższej perspektywie może stać się sposobem na generowanie oszczędności w samorządzie.

Nineiejszym ogłoszamy konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje trwają od 2.10.2020 r. do 12.10.2020 r. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Wyrażane uwagi, opinie i propozycje zmian można składać w formie pisemnej, na formularzu konsultacji. Powinny one zawierać:
1) wskazany element przedmiotu konsultacji, którego dotyczą;
2) uzasadnienie.

Opinie przesłać należy pocztą elektroniczną na adres: um@um.tarnobrzeg.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 332, 39-400 Tarnobrzeg, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta - Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.