Formularze

Aktualne formularze ofert, sprawozdań i ramowy wzór umowy

Do pobrania edytowalne formularze ofert i sprawozdań:

1. Dla zadań publicznych realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert

2. Dla zadań składanych przez organizacje pozarzadowe w trybie art. 19a (oferty składane z inicjatywy oraganizacji - pozakonkursowe) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uproszczony formularz oferty i sprawozdania).

Do pobrania zamieszczamy również ramowy wzór umowy, który dotyczy dwóch, ww. trybów udzielania dotacji celowych.

Formularz dotyczący organizacji o charakterze sportowym

Do pobrania formularz, na ktorym należy składać wnioski na wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu (w trybie ustawy o sporcie).

Pliki do pobrania

Formularze dotyczące zadań innych niż z zakresu pożytku publicznego

1. Wzór ofert

2. Wzór umowy

3. Wzór sprawozdania