Strefa NGO

Aktualności z tarnobrzeskiej Strefy NGO

Wszystkie organizacje pozarządowe mogą przesyłać informacje dotyczące ich działalności na adres ngo // um.tarnobrzeg.pl


 

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu od organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega lub działających na rzecz Miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców.

Wyrażane opinie, uwagi lub propozycje zmian dotyczące projektu Programu powinny  wskazywać element projektu Programu, którego dotyczą, wraz z uzasadnieniem. Konsultacje trwają od 24 października 2017 r. do 16 listopada 2017 roku. Opinie wyrażane poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

1. Pisemnie w trakcie zebrania plenarnego z przedstawicielami zainteresowanych organizacji, które odbędzie się 7 listopada 2017 roku o godzinie 16.30 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32.

2. Pisemnie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, pokój nr 100.

3. Pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres email: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej przesłanej na adres: Wydział Edukacji, Promocji i Kultury, Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg lub złożonej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.

Projekt Programu współpracy zamieszczony został na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Strefa NGO/Program współpracy”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów – Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Oferta Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w trybie art. 19a

Oferta Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II na zadanie pn.: „Archipelag Skarbów”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 24 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Fundacją Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w Tarnobrzegu na zadanie „Wsparcie organizacji obchodów 11 Listopada”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 20 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem ESTEKA zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w trybie art. 19a

Oferta Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie „Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa zakończone organizacją uroczystości dla zasłużonych i Honorowych Krwiodawców oraz jubileuszu 10-lecia Młodzieżowego Klubu HDK działającego przy ZSP nr 3 w Tarnobrzegu”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 19 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Podkarpackim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Dotacje z Regionalnego Konkursu Grantowego

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu. Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym na stronie rownacszanse.pl. 

 

Oferta Integracyjnego Klubu Sportowego w trybie art. 19a

Oferta Integracyjnego Klubu Sportowego w Tarnobrzegu na zadanie pn. „XI Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2017”.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Integracyjny Klub Sportowy w Tarnobrzegu na zadanie „XI Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2017”.

Jeśli w terminie do dnia 27 lipca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Integracyjnym Klubem Sportowym w Tarnobrzegu  zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Oddziału Miejskiego PTTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Uniwersytetu Oddziału Miejskiego PTTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu na zadanie pn.: „Wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 20 lipca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Oddziałem Miejskim PTTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w trybie art. 19a

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na zadanie „Konferencja Popularno-Naukowa skierowana do środowiska seniorów, opracowanie i wydanie okolicznościowego biuletynu UTW”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta oraz formularz zgłaszania uwag dostepny tutaj.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu Ochrony zdrowia (NGO)...

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zapobiegania patologiom.
Konkurs dotyczył obszarów: Organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii oraz Lato w mieście.

Tabele z wynikami konkursu tutaj.


 

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 1 czerwca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta i formularz uwag do pobrania tutaj.


 

Wyniki konkursu ofert z zakresu Ekologii...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Wyniki dostępne tutaj.


 

Oferta Stowarzyszenia Amazonek „Pomocna Dłoń” na zadanie pn. „Profilaktyka krokiem do zdrowia”

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” na zadanie „Profilaktyka krokiem do zdrowia”. Szczegóły dostępne tutaj.


 

Nabór kandydatów do komisji oceniającej projekty z zakresu Ochrony zdrowia

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Ogłoszenie tutaj.


 

Ocena formalna ofert w konkursie z zakresu Ekologii...

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Tabelę z wynikami można pobrać tutaj.


 

Ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym

Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku dotyczy zadań z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym:

a) Lato w mieście,
b) Organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Składane oferty zadań z tego zakresu dotyczyć powinny przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologicznym poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2017 r. do godz. 15.30. Więcej inormacji tutaj.


 

 

Oferta Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate w trybie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate na zadanie „Przedszkolak karateka”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 22 marca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Tarnobrzeskim Klubem Kyokushin Karate zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferte oraz formularz mozna pobrać tutaj.


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu Ekologii

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza dnia 15 marca 2017 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na realizacje powyższych zadań zaplanowane zostało 10 000,00 zł. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2017 r.

Więcej o konkursie tutaj.


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w zakresie Ekologii

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Nabór trwa rwa od 15.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

Więcej o naborze tutaj.


 

Oferta Siarki Tarnobrzeg SA w trybie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Siarki Tarnobrzeg na zadanie „II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej API CUP w Zakopanem”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 15 marca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Siarką Tarnobrzeg SA zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferte oraz formularz mozna pobrać tutaj.


 

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Tabelę z rozstrzygnięciem konkursu mozna pobrać tutaj.