Kalendarz

Najbliższe wydarzenia

  • 30 lipca 2019 (wtorek)

    Zaprojektuj grę planszową LASOWIAK

                    Projekt dofinansowany ze środków  Narodowego Centrum Kultury   Zaprojektuj  grę  LASOWIAK Organizator: Organizatorem konkursu pod hasłem „Zaprojektuj grę Lasowiak” są:Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libriz siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Wyspiańskiego 10 oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu z siedzibąw Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2A. Patron medialny: Patronami medialnymi konkursu są: Tygodnik Nadwiślański, TVL, Radio Leliwa. Zasady konkursu: Konkurs jest adresowany do kreatywnych osób (bez ograniczeń wiekowych), które mają pomysł na grę planszową o tematyce związanej z kulturą lasowiacką. Osoba, która zdecyduje się wziąć w konkursie, ma zadanie przygotować projektgry planszowejjako grę rodzinną lub dla wybranej kategorii wiekowej. Projekt gry może być wykonany techniką dowolną. Musi zawierać szczegółowy opis zasad oraz wszystkie inne elementy umożliwiające rozegranie gry (instrukcja, lustracje kart i planszy, liczba graczy). W grze należy wykorzystać  figurki  (dowolna liczba) - opis figurek  w  zał. nr 1. W grze powinny znaleźć się treści dotyczące kultury lasowiackiej, życia codziennego i pracy. Przykładowy zakres tematyki  w zał. nr 2. Gra musi być oryginalna, nigdzie dotychczas nie publikowana, aby jej autor mógł zaświadczyć , że posiada do przesłanego projektu wyłączne własne prawa autorskie. Najwyżej punktowana przez Jury będzie zawartość merytoryczna,  mechanika, szczególny pomysł, walory edukacyjne oraz atrakcyjność . Nagrody: Nagrodą główną w konkursie jest: nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł brutto (jeden tysiąc złotych brutto) oraz wydanie gry, a także dwawyróżnienia po 500 zł brutto Podatek dochodowy od wypłaconego honorarium obciąża laureata konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia 1. Nagrody oraz do innego podziału nagród Udział w konkursie: Gry należy przynieść  lub przysłać do dnia 15 września 2019 roku na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 2a 39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem: KonkursZaprojektujgręLASOWIAK Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji  przez Organizatora. Do gry należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy  ( Zał. nr3), zawierający: imię i nazwisko autora, w przypadku uczestnika poniżej 18 lat dane opiekuna prawnego, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy i adres e-mail) oświadczenie o posiadanych prawach autorskich do przesłanego projektu        i zgodzie na jego wykorzystanie przez Organizatora.  Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach stowarzyszenia Libri libri.5v.pl oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu tarnobrzeg.pbw.org.pl. do końca września 2019 r. Wręczenie nagród i prezentacja zgłoszonych projektów gier odbędzie się                      w październiku 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 664470861  lub   w Bibliotece Pedagogicznej tel. 15 8221373. Ochrona danych osobowych: Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe LIBRI, ul. Wyspiańskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul.Wyspiańskiego 2A. Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie „Zaprojektuj  grę o Lasowiakach”, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników na stronie internetowej stowarzyszenia oraz relacji fotograficznej z konkursu na facebooku biblioteki. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Libri:  libri.5v.pl oraz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu:  tarnobrzeg.pbw.org.pl.   Mężczyzna w stroju lasowiackim   Kobieta w stroju lasowiackim   chata   stodoła     spichlerz     stajnia     piwnica - gruba       kapliczka     koń     krowa    
  • 9 sierpnia 2019 (piątek)

    Badania mammograficzne w Tarnobrzegu

    Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne oraz Panie w wieku 25-59 lat na bezpłatne badania cytologiczne w dniach 9-13 sierpnia 2019 r. (piątek, poniedziałek i wtorek, bez soboty i niedzieli)  w godz. 9.00 -17.00 na Placu Bartosza Głowackiego. Rejestracja pod numerem tel. 17 582 40 60. Zapraszamy też do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących profilaktyki onkologicznej.