Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskie dla osób głuchoniemych

W roku 2019 w Tarnobrzegu funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzone na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2030). 
Punkty czynne są od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie.

Prezydent Tarnobrzega określił lokalizację oraz godziny funkcjonowania punktów i są to:

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega, 39-400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego , zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny w dniach i w godzinach: poniedziałek – piątek w godz.: 10:00 – 14:00. 

Dzień tygodnia

Godziny świadczenia

Rodzaj specjalizacji

Poniedziałek

w godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wtorek

w godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Środa

w godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Czwartek

w godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Piątek

w godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Bezpłatne porady prowadzone są przez organizację pozarządową: Fundację „Masz Prawo” z siedzibą w Tarnobrzegu. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.


Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Świadczenie Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (Pobierz oświadczenie z załacznika na końcu strony).

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 15 818  15 00,  czynnym w godzinach pracy Urzędu Miasta: 7:30 – 15:30. 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskie dla osób głuchoniemych

 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega,  z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod // um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu jakim jest rejestracja wizyty na świadczenie usług  nieodpłatnej pomocy prawnej   oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


Lista jednostek poradnictwa specjalistycznego, zamieszczona w załaczniku, będzie aktualizowana na bieżąco.

Informacje dotyczace nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnobrzeskiego - kliknij.