Nieodpłatna pomoc prawna

Prezydent Miasta Tarnobrzega wznawia udzielanie porad osobistych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Prezydent Miasta Tarnobrzega wznawia udzielanie porad osobistych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnobrzega od 14 czerwca 2021 r.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Wizytę można umówić:

▪      elektronicznie poprzez stronę: https://np.ms.gov.pl

▪      elektronicznie na adres: npp.tbg@um.tarnobrzeg.pl

▪      telefonicznie nr tel.: 15 81 81 573

Zapisy na nieodpłatną poradę poprzez formularz internetowy

Informujemy, iż możliwe jest korzystanie z modułu zapisów publicznych w systemie NPP- NPO pod adresem:

https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/m.%20Tarnobrzeg

Komunikat dotyczący funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie ulega do odwołania system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Tarnobrzega.

Dyżury prowadzone będą wyłącznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu, e-maila, komunikatorów internetowych.

Aby skorzystać z porady należy:

 • umówić poradę pod numerem telefonu 15 81 81 573 (od poniedziałku do piątku o godzinach 7-30 15-30) lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: npp.tbg // um.tarnobrzeg.pl przesłać wniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem w załączniku). Po złożeniu ww. dokumentu prawnicy skontaktują się z osobą w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon na wskazane poniżej numery telefonów.

 

Punkt przy ul. Kopernika 3

 

Poniedziałki – 602 452 635

Wtorki – 667 422 755

Środy – 600 464 471

Czwartki – 608 362 422

Piątki – 608 362 422

 

Punkt przy ul. Kościuszki 30 – tel.  15 81 81 512

 

Osoba składająca wniosek ustnie przez telefon zobowiązana będzie do podania przyczyny uzasadniającej odstąpienie od pisemnej formy wniosku oraz następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres,

- numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Pliki do pobrania


 

W roku 2021 na terenie Miasta Tarnobrzeg funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzone na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.).

 

 

Prezydent Tarnobrzega określił następujące lokalizacje oraz godziny funkcjonowania punktów:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku internatu byłego Liceum Ogólnokształcącego,

39 -400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30 (parter), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30.

Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

 

Dzień tygodnia

Godziny świadczenia

Rodzaj specjalizacji

Poniedziałek

w godz. 15.30 – 19.30

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wtorek

w godz. 15.30 – 19.30

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Środa

w godz. 15.30 – 19.30

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Czwartek

w godz. 15.30 – 19.30

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Piątek

w godz. 15.30 – 19.30

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny od poniedziałku do czwartku w godz.: 10:00 – 14:00, piątek 8 – 12.00. Bezpłatne porady prowadzone są przez organizację pozarządową: Fundację „Masz Prawo” z siedzibą w Tarnobrzegu. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

 

Dzień tygodnia

Godziny świadczenia

Rodzaj specjalizacji

Poniedziałek

w godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Wtorek

w godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Środa

w godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Czwartek

w godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Piątek

w godz. 8.00 – 12.00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 


Świadczenie Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (Pobierz oświadczenie z załącznika na końcu strony).

 


Świadczenie nieodpłatnej Mediacji

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 1. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Od 1 stycznia 2020 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem15 81 81 573,  czynnym w godzinach pracy Urzędu Miasta: 7:30 – 15:30, lub na adres email: npp.tbg // um.tarnobrzeg.pl.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Miasto Tarnobrzeg zapewnia również możliwość uzyskania asysty tłumacza języka migowego.


Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskie dla osób głuchoniemych

 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod // um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
 • Przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

 

CZĘŚĆ I: wg art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

NAZWA
JEDNOSTKI

ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES

TELEFON

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA
DOSTĘPU

RODZINNE

1.

 

Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu

Porady pedagogiczne

i psychologiczne dla rodziców zastępczych

39 – 400 Tarnobrzeg ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

www.pcprtarnobrzeg.pl

pcprtarnobrzeg // wp.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie

Ogólnie pojęte zagadnienia pomocy rodzinie

39 – 410 Grębów ul. Rynek 7

15 811 22 21

pon. – pt.

7.30 – 15.30

gopsgrebow // gmail.com

Mieszkańcy Gminy Grębów

PSYCHOLOGICZNE

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Nowej Dębie

Diagnoza, pomoc psychologiczna, profilaktyka

39 – 460 Nowa Dęba ul. Jana Pawła II 3

15 86 28 45

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com poradniand // interia.pl

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkół na terenie powiatu

tarnobrzeskiego

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Baranowie Sandomierskim

Pomoc osobom

w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków.

39 – 450 Baranów Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

15 811 80 10

pon. 1400 – 1800, piątek 800 – 1100,

ops // baranowsandomierski.pl

Osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim

 

Samodzielny

Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Nowej Dębie – Centrum Zdrowia Psychicznego

Kompleksowa pomoc psychiatryczna, psychologiczna

i psychoterapeutyczna

w ramach świadczeń finansowanych

przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

39 – 460 Nowa Dęba

ul. M. C. Skłodowskiej 1A

Koordynator CZP

15 846 26 51 wew. 185

Punkt

Zgłoszeniowo- Koordynacyjny (PZK) - tel. 888289 431

Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny (PZK) - od poniedziałku

do piątku,

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

w godz. 8.00-18.00.

czp // zoznowadeba.pl

Dla dorosłej ludności zamieszkałej

na obszarze powiatu tarnobrzeskiego

i Miasta Tarnobrzega.

 

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu

psychicznego

Pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. utraty pracy, rozwodu,

śmierci lub zaginięcia bliskiej osoby oraz zapobieganie depresji, samobójstwom

i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

Projekt Fundacji

ITAKA realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127

00 – 958 Warszawa 66

800 70 2222 bezpłatna infolinia

24 godz. przez

7 dni w tygodniu

www.liniawsparcia.pl porady // liniawsparcia.pl

Pomoc dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego, skierowana do osób

w każdym wieku.

PEDAGOGICZNE

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Nowej Dębie

Diagnoza, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe dla dzieci

i młodzieży

39 – 460 Nowa Dęba ul. Jana Pawła II 3,

15 86 28 45

pon. – pt.

7.30 – 15.30

https:// pppnd.naszaporadnia.com poradniand // interia.pl

Dla dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli ze szkół na terenie powiatu

tarnobrzeskiego

POMOC SPOŁECZNA

 

Powiatowe

Socjalne dla osób

39 – 400 Tarnobrzeg

15 822 13 40

pon. – pt.

pcprtarnobrzeg // wp.pl

Mieszkańcy powiatu

 

Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu

1) Gminny Ośrodek

niepełnosprawnych

i pełnoletnich wychowanków pieczy i opieki zastępczej

Pomoc społeczna wspiera

ul. 1 Maja 4

1) 39 – 410 Grębów

1) 15 811 22 21

7.30 – 15.30

1) pon. – pt.

 

 

 

1) gopsgrebow // gmail.com

tarnobrzeskiego

1) Dla mieszkańców

 

Pomocy Społecznej w Grębowie

osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do

zaspokojenia niezbędnych

ul. Rynek 7

 

7.30 – 15.30

 

Gminy Grębów

 

2) Ośrodek Pomocy

potrzeb i umożliwia im życie

2) 39 – 432 Gorzyce

2) 15 836 23 25

2) pon. – pt.

2) gopsgorzyce // gmail.com

 1. Dla mieszkańców

 

Społecznej

w Gorzycach

 1. Miejsko –

w warunkach

odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także

ul. 3 Maja 4

 

7.30 – 15.30

 

Gminy Gorzyce

 

Gminny Ośrodek

zapobieganie trudnym

3) 39 – 450 Baranów

3) 15 811 80 10

3) pon. – pt.

3)

3) Dla mieszkańców

 

Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim

sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób

Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

7.30 – 15.30

ops // baranowsandomierski.pl

Miasta i Gminy Baranów

Sandomierski

 

4) Miejsko –

i rodzin oraz ich integracji ze

4) 39 – 460 Nowa Dęba

4) 15 846 34 94,

4) pon. - pt.

4) mgops // nowadeba.pl

4) Dla mieszkańców

 

Gminny Ośrodek

środowiskiem.

ul. M. Reja 3

15 846 34 93

7.0      – 15.00

 

Miasta i Gminy Nowa

 

Pomocy Społecznej w Nowej Dębie

 

 

 

 

 

Dęba

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

 

Samodzielny

Terapia Uzależnień

39 – 460 Nowa Dęba

15 846 26 51

pon. – 12.00 – 13.00

www.zoznowadeba.pl

Z porad mogą

 

Publiczny Zespół

 

ul. M. C. Skłodowskiej 1A

wew. 148

wt. – 15.00 –20.00

 

korzystać:

 

Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Nowej Dębie – Poradnia Leczenia

 

 

 

śr. – 09.35 – 14.35 oraz

śr. – 18.30 – 19.30 czw. – 15.00 –20.00

 

-osoby zagrożone uzależnieniem

- uzależnieni

- członkowie ich rodzin

 

Uzależnień w Nowej Dębie

 

 

 

 

 

- bez skierowań

i rejonizacji

 

Punkt Konsultacyjny

Oferowana pomoc:

39 – 432 Gorzyce

721 346 323

Psycholog –

gopsgorzyce // gmail.com

Pomoc osobom, które

 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gorzycach

- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu

i substancji psychoaktywnych

- terapia dla osób współuzależnionych

- udzielanie osobom

i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych

i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

ul. 3 Maja 4

 

czwartek w godz.

16.00 – 18.00, Specjalista terapii uzależnień – wtorek

i piątek w godz.

16.30 – 18.30

 

zmagają się

z problemem

uzależnia oraz ich rodzinom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowodębski Klub

Udzielanie członkom klubu

39 – 460 Nowa Dęba

692 728 771

Dyżury w każdy

ewita0 // op.pl

Pomoc członkom

 

Abstynenta

w Nowej Dębie

i ich rodzinom pomocy w trudnych sytuacjach

życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia odwykowego.

ul. Jana Pawła II 4

666 047 767

wtorek
w godz. 11.00 – 12.00

 

klubu i ich rodzinom w trudnych

sytuacjach życiowych, a także osobom spoza klubu w podjęciu leczenia

odwykowego.

 

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Uzależnień w Skopaniu 

Porady i pomoc w sprawach z zakresu rozwiazywania problemów uzależnień.

ŚDK w Skopaniu

39-451 Skopanie

Ul. Wyszyńskiego 7 

601-978-875

Dyżur w każdy

czwartek

w  godz. 16.00 – 17.00

 

Pomoc osobom które zmagają się z problemem uzależnień.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 

Zespół

 

 

 

 

 

 

 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w

rodzinie w gminie:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie temu

 

 

 

 

 

 

 1.  
 2.  

zjawisku; interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; informowanie o

możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

2. Poradnictwo osobom uwikłanym w przemoc

 1. 39 – 410 Grębów ul. Rynek 7
 2. 39 – 432 Gorzyce ul. 3 Maja 4
 1. 15 811 22 21
 2. 15 836 23 25
 1. pon. – pt. 7.30 – 15.30
 2. pon. – pt. 7.30 – 15.30
 1.  
 2.  
 1. Dla mieszkańców Gminy Grębów
 2. Dla mieszkańców Gminy Gorzyce

 

3) Baranów

udzielana przez członków ZI

3) 39 – 450 Baranów

3) 15 811 80 10

3) pon. – pt.

3)

3) Dla mieszkańców

 

Sandomierski

3. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

Sandomierski

ul. Zamkowa 24b

 

7.30 – 15.30

ops // baranowsandomierski.pl

Miasta i Gminy Baranów

Sandomierski

4. Wsparcie oraz poradnictwo dla rodzin

 

 

 

 

 

4) Nowa Dęba

uwikłanych w przemoc

4) 39 – 460 Nowa Dęba

4) 15 846 34 94,

4) pon. - pt.

4) mgops // nowadeba.pl

4) Dla mieszkańców

 

 

informacja o najbliższych instytucjach udzielających pomocy.

ul. M. Reja 3

15 846 34 93

8.0                     – 15.00

 

Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

 

5. Sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, niebieskie karty.

 

 

 

 

 

 

 

6. Poradnictwo,

motywowanie osób do podjęcia terapii, kierowanie osób do odpowiednich instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

7. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie

w Tarnobrzegu

 1. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna.
 2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc

w ośrodkach wsparcia.

39 – 400 Tarnobrzeg ul. 1 Maja 4

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

pcprtarnobrzeg // wp.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc

w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ealizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej

w Gorzycach – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie

w Gorzycach (SOW)

W SOW w Gorzycach ofiara przemocy w rodzinie może skorzystać z różnorodnych form pomocy:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

39 – 432 Gorzyce Ul. 11 Listopada 12

Telefon

całodobowy: 15 836 28 69 wew. 110

całodobowo

www.sowgorzyce.pl sowgorzyce // onet.eu

Pomoc w SOW jest bezpłatna,

anonimowa,
ca
łodobowa
(hostelowa).

Działalność          ośrodka

obejmuje

mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie „ Niebieska linia”

 

 

 

 

Wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz

lokalnych placówkach pomocowych.

Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa

Infolinia

800 12 00 02

czynna przez całą dobę.

całodobowo

www.niebieskalinia.info biuro@niebieskalinia.info

Dla osób uwikłanych

w przemoc
w rodzinie.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu

Oosoby doświadczające przemocy, będące w trudnej sytuacji życiowej,

przeżywające kryzys

z powodu doświadczania zdarzeń traumatycznych, straty, agresji, przemocy, borykające się z problemami wychowawczymi uzyskają możliwość konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, wsparcia

i pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z zaistniałych sytuacji kryzysowych.

39 – 400 Tarnobrzeg ul. 1 Maja 4

I piętro, pokój nr 25

15 822 13 40

pon. – pt.

7.30 – 15.30

oraz we wtorki do godziny 19.00

pcprtarnobrzeg // wp.pl

Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Powiatowy Urząd Pracy

w Tarnobrzegu

Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy

w znalezieniu pracy oraz pracodawców

w pozyskiwaniu pracowników

39-400 Tarnobrzeg ul. 1 Maja 3

(15) 823 00 30

pon. – pt.

7.30 – 15.30

http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/ rzta // praca.gov.pl

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracodawcy, osoby zagrożone

bezrobociem

 

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Aby uzyskać informacje

o ofertach pracy, szkoleniach, usługach urzędów pracy lub skąd pozyskać pieniądze na własną firmę, należy skorzystać z pomocy Zielonej Linii.

Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia ul. Trawiasta 20b

15-161 Białystok

19 524 (z Polski)

+48 22 19524 (z zagranicy) Koszt zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

08.00 – 18.00

www.zielonalinia.gov.pl biuro // zielonalinia.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani

- poszukujący pracy - pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

Podkarpacki

W ramach pomocy osobom

35 – 959 Rzeszów,

 

Pon. 8.00 – 15.00

porso // poczta.onet.pl

Osoby pokrzywdzone

 

Ośrodek Rozwoju

pokrzywdzonym

ul. Fredry 4/57-58

 

Wt. 12.00 – 20.00

 

przestępstwem i ich

 

Społeczeństwa

przestępstwem oraz osobom

 

796 600 429

Śr. 8.00 – 15.00

Pełna lista Ośrodków dla osób

najbliżsi oraz

 

Obywatelskiego (ośrodek okręgowy)

im najbli
ższym udzielane s
ą
porady prawne oraz porady

 

dyżur całodobowy

Czw. 8.00 – 15.00 Pt. 8.00 – 15.00

pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na

świadkowie przestępstw i ich

 

 

psychologiczne

i psychiatryczne.

 

7 dni w tygodniu

Sob. 8.00 – 12.00

stronie: https://www.funduszsprawiedli wosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek- pomocy/

najbliżsi.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE

PRAWO KONSUMENCKIE

 

Powiatowy Rzecznik

Ochrona praw

Starostwo Powiatowe w

15 822 39 22

pon. – pt.

powiat // tarnobrzeski.pl

Mieszkańcy powiatu

 

Praw Konsumentów

konsumenckich

Tarnobrzegu

wew. 204

7.30 – 15.30

 

tarnobrzeskiego.

 

 

 

39 – 400 Tarnobrzeg

 

 

 

 

 

 

 

Ul. ul. 1 Maja 4

 

 

 

 

 

Urząd Ochrony

Ochrona praw

UOKiK

Infolinia

pn. – pt.

https://www.uokik.gov.pl/

Prawo konsumenckie

 

Konkurencji

i Konsumentów

konsumenckich

Pl. Powstańców Warszawy 1

konsumencka (prowadzona przez

08.00-18.00

porady // dlakonsumentow.pl

 

 

 

 

00-950 Warszawa

Federację

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentów)

 

 

 

 

 

 

 

801 440 220

 

 

 

 

 

 

 

22 290 89 16

 

 

 

 

 

 

 

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 

 

 

PRAWA PACJENTA

 

Rzecznik Praw

Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46. 01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22) 53282 43

pn. – pt.

08.00-20.00

https://www.bpp.gov.pl

kancelaria // rpp.gov.pl

Z porad może

korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02 – 390 Warszawa

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**) (*) połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

pn. – pt.

08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl
infolinia // nfz.gov.pl

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

2

Rzecznik Praw Osób
Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,

00- 503 Warszawa Telefon

(22) 461 60 00 KORESPONDENCJA Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

801 801 015

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt.

08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.g ov.pl

sekretariat.bon // mrpips.gov .pl

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa tel.: (22) 583 66 00 fax.: (22) 583 66 96 pn.-pt.

godz.08.15-16.15

800 121 212 Bezpłatna infolinia

pn. – pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl rpd // brpd.gov.pl

Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych

i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna - składki

- renty

- emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi

(22) 560 16 00 Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

pn. – pt.

07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o- zus/kontakt/centrum-obslugi- telefonicznej-cot-

cot // zus.pl

Adresaci porad: - ubezpieczeni - płatnicy

- lekarze

Telefonicznej lub podczas

wizyty osobistej w placówce jak wyżej. Nr centrali :

(22) 667 10 00

PRAWO PRACY

 

Centrum

Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy.

Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30

02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15

fax. 22 391 82 14

801 002 006 (dla tel. stacj.) 459 599 000 (dla t el. kom.) 22 391 83 60 (dla obywateli

Ukrainy

zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie

 

www.bip.pip.gov.pl, kancelaria // gip.pip.gov.pl

 

PRAWO PODATKOWE

 

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17, 43 – 300 Bielsko-Biała

01 055 055

z tel. stacjonarnych.

(22) 330 03 30

z t el. komórkowych.

48 (22)33 00 330

z tel. zagranicznych. Koszt zgodnie z

aryfą operatora

pn. – pt.

07.00-18.00

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy. pl/-kip-czyli-krajowa­informacja-podatkowa

Z porad może skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

 

Rzecznik Finansowy. (Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87 02 – 001 Warszawa.

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28
Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27 Ubezpieczenia

bankowe i rynku

kapitałowego

(22) 333 73 25

pn. – pt.

08.00-18.00

pn. – pt.

11.00 – 15.00

pn. – pt.

08.00-16.00

Porady e-mail:

porady // rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

https://rf.gov.pl/kontakt biuro // rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i w sporze

dotyczącym ubezpieczeń

INNE

 1.  

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom portal Ministerstwa Cyfryzacji

 1.  

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77. 00-090 Warszawa

800 676 676 Połączenia

bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

pon.

10.00 – 18.00 wt. – pt.

08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl biurorzecznika // brpo.gov.pl

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

Aktualizacja: stan na 1 marca 2021 roku,

 

CZĘŚĆ II: wg art. 8a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE MIASTA TARNOBRZEGA

W 2021 roku na terenie Miasta Tarnobrzega funkcjonują dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, według harmonogramu:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku internatu byłego Liceum Ogólnokształcącego, 39 -400  Tarnobrzeg, 

ul. Kościuszki 30 (parter), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów

i radców prawnych.

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowany w budynku 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny od poniedziałku do czwartku

w godz.: 10:00 – 14:00, piątek 8 – 12.00. Bezpłatne porady prowadzone są przez organizację pozarządową: 

Fundację „Masz Prawo” z siedzibą w Tarnobrzegu. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

 

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem15 81 81 573,  czynnym w godzinach pracy Urzędu Miasta: 7:30 – 15:30.  lub na adres e-mail: npp.tbg@um.tarnobrzeg.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i nie jest też wymagane złożenie oświadczeń.

Osoba uprawniona może wyrazić swoją opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w przygotowanej w tym celu urine (przedsionek budynku Urzedu Miasta TArnbrzega ul. Mickiewicza 7 lub przekazanie drogą elektroniczną na adres e-mail: npp.tbg@um.tarnobrzeg.pl