Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE TARNOBRZEGA

W roku 2018 w Tarnobrzegu funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzone na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2030). 
Punkty czynne są od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie.

Prezydent Tarnobrzega określił lokalizację oraz godziny funkcjonowania punktów i są to:

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega, 39-400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny w dniach i w godzinach: poniedziałek – piątek w godz.: 10:00 – 14:00. Bezpłatne porady prowadzone są przez organizację pozarządową: Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.

 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO (ZIEMSKIEGO)

Harmonogram punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach w Gorzycach i w Grębowie:

Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, ul. 11 Listopada 12,

 • Poniedziałek godz. 15.30 – 20.00
 • Wtorek godz. 14.00 – 18.30
 • Środa godz. 8.00 – 12.30

Urząd Gminy Grębów, ul. Rynek 1,

 • Czwartek  godz. 11.00 – 15.30
 • Piątek godz. 8.00 – 12.30

W wyżej wymienionych lokalach nieodpłatnej pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa: Fundacja „Masz Prawo” z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg.

 


Harmonogram punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach w Baranowie Sandomierskim i w Nowej Dębie:

Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1,

 • Wtorek w godz. od 8.00 do 12.00
 • Piątek w godz. od 8.00 do 12.00

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. 103,

 • Poniedziałek w godz. od 12.00 do 16.00
 • Środa w godz. od 12.00 do 16.00
 • Czwartek w godz. od 12.00 do 16.00

W gminach Baranów Sandomierski i Nowa Dęba nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów, którzy świadczą tę pomoc na podstawie umów zawartych z Powiatem Tarnobrzeskim.

 


Pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz.1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016r. poz. 1255 oraz z 2017r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2017r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

1) prawa pracy,
2) spraw karnych,
3) prawa cywilnego,
4) spraw administracyjnych,
5) spraw rodzinnych,
6) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
7) ubezpieczenia społecznego,
8) spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.