Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE TARNOBRZEGA

W roku 2017 w Tarnobrzegu funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzone na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015, poz. 1255).

Punkty czynne są od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie, według harmonogramu. W całym kraju tego typu punktów, świadczących bezpłatne usługi prawne, jest ponad 1500.

Pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej otrzymywała świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. ma ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. ma ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. nie ukończyła 26 lat, lub
 6. ukończyła 65 lat, lub
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
 8. kobiecie w ciąży.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. spraw karnych,
 3. spraw administracyjnych,
 4. spraw rodzinnych,
 5. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 8. spraw związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Prezydent Tarnobrzega określił lokalizację oraz godziny funkcjonowania punktów i są to:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega, 39-400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych.
 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny w dniach i w godzinach: poniedziałek – piątek w godz.: 10:00 – 14:00. Bezpłatne porady prowadzone są przez organizację pozarządową: Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów.