Mikroinstalacje OZE

Rozwój instalacji OZE

 


 

Informacja ws. instalacji fotowoltaicznych

Szanowni Państwo informujemy, iż w ramach konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe wpłynęło 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 773,4 mln zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł.

W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonego przez Gminę wniosku. Zakończenie oceny wniosku według informacji Urzędu Marszałkowskiego powinna zostać zakończona do końca lipca 2017 r.


 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Rozwój instalacji OZE"

 

ZAPROSZENIE

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza Mieszkańców do wzięcia udziału w planowanych do realizacji projekcie pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, W ramach ww. projektu  planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacja fotowoltaiczna służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 270V, a wytworzona energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego do zasilania urządzeń codziennego użytku. Moc instalacji fotowoltaicznej o jaką Wnioskodawca będzie mógł się ubiegać to 3kWp.

Orientacyjny koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW ok. 14 000,00 zł netto. Ostateczna cena będzie zależała od instalacji i cen z oferty wybranego Wykonawcy.

Osoby składające komplet dokumentów zgłoszeniowych do projektu, deklarują pokrycie następujących kosztów:

- od 15% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji;
- podatek VAT od całej wartości urządzenia: 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m, 23 % w przypadku montażu instalacji na gruncie;
- innych niezbędnych kosztów nie objętych dofinansowaniem

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym uczestnictwa w projekcie jest spełnienie przez Wnioskodawcę przedstawionych poniżej wymagań:

a. lokalizacja budynku mieszkalnego objętego wnioskowaną instalacją - na terenie Gminy Tarnobrzeg
b. brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat na dzień złożenia wniosku,
c. złożenie przez Wnioskodawcę wypełnionej ankiety i deklaracji dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych w terminie  określonym w niniejszym regulaminie.
d. uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek mieszkalny.

Aby wziąć udział w projekcie należy w pierwszej kolejności złożyć w wyznaczonym terminie:

1. Deklaracje udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej,
2. Ankietę.

Dokumenty będą dostępne na oficjalnej stronie miasta www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Mikroinstalacje OZE dla Twojego domu” oraz w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku
nr 1 Sektor A sala nr 3.

Szczegółowe informację dot. naboru deklaracji i wyboru uczestników określa Regulamin naboru.

Wymagane dokumenty można składać:

a. od dnia 22.11.2016 r. do dnia 06.12.2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urząd Miasta Tarnobrzega, w godzinach pracy Urzędu tj.; od 7.30- 15.30.
b. od dnia 23.11.2016 r. do dnia 07.12.2016 r. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Tarnobrzega z dopiskiem „Mikroinstalacje OZE w  Gminie Tarnobrzeg”.

Weryfikację techniczną budynku zgłoszonego w Deklaracji wykona firma GOLDSUN
z Zamościa, która równocześnie będzie opracowywać projekt techniczny dla każdego budynku.

Po ustaleniu ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu, podpisana zostanie umowa użyczenia oraz umowa w zakresie realizacji projektu.  

Termin złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę to luty 2017 r., decyzja o wyborze projektu do dofinansowania to wrzesień 2017 r.

Deklaracja wraz z Ankietą należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Gminy i jeden dla Mieszkańca.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące OZE

 

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania Gminy Tarnobrzeg pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w 17 listopada 2016 r. o godzinie 17:00  w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg. Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań firmie wykonującej dokumentację techniczną dla  ww. zadania.

 

Uwaga

Termin składania deklaracji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

Złożone deklaracji wstępnej nie decyduje o zakwalifikowaniu w projekcie

Osoby, które złożyły deklaracje wstępne muszą złożyć NOWĄ Deklarację udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej- jeżeli nadal są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie.

Deklaracje będą dostępne na oficjalnej stronie miasta www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Mikroinstalacje OZE dla Twojego domu” oraz w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 Sektor A sala nr 3.


 

Dodatkowy nabór na mikroinstalację OZE

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega pragnie poinformować, że dotychczas spłynęło 649 deklaracji dotyczących chęci udziału w „projekcie parasolowym”, realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Od dnia dzisiejszego można składać deklaracje w ramach listy rezerwowej. Lista rezerwowa przeznaczona jest dla osób, które do dnia 29.04.2016 r. nie złożyły deklaracji. Osoby, które złożyły deklarację do dnia 29.04.2016 r. mają pierwszeństwo udziału w projekcie, zaś osoby, które znajdować się będą na liście rezerwowej mają prawo do udziału w projekcie wyłącznie w przypadku rezygnacji osób znajdujących się na liście pierwotnej.

Jednocześnie prosimy mieszkańców, którzy złożyli deklarację do dnia 29.04.2016 r. w przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu się z projektuo niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie UM Tarnobrzeg, przesyłając lub wypełniając w siedzibie UM (adres poniżej) formularz  „Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie” („Rezygnacja” dostępna jest na stronie www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Mikroinstalacje OZE Dla Twojego Domu”).

Składanie deklaracji wstępnych oraz rezygnacji odbywa się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5 – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 822 65 70 w. 279.


 

Mikroinstalacja OZE dla Twojego domu

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że w drugiej połowie przyszłego roku, tj. 2016, Gmina Tarnobrzeg planuje złożyć wniosek o dofinansowanie „projektu parasolowego” realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 
Projekt polegał będzie na dofinansowaniu, ze środków RPO WP na lata 2014-2020, wykonania mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu Gminy. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.
 
Ostatecznymi odbiorcami projektu będą osoby fizyczne, mieszkańcy Gminy Tarnobrzeg, natomiast Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, pełnić będzie rolę pośrednika i operatora projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wykonania mikroinstalacji wynosi 85 %, co znaczy, że wkład własny gospodarstwa domowego wynosił będzie nie mniej niż 15 % wartości zadania. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja bezzwrotna nie jest formą kredytu.
 
Warunki i zasady przyznawania dotacji zostaną określone przez Instytucję Wdrażającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w późniejszym terminie. 
 
W związku z powyższym, wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia wstępnej deklaracji uczestnictwa. Deklaracja dostępna jest na stronie www.tarnobrzeg.pl oraz w budynku UM Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7. Termin składania deklaracji: 31.03.2016. 
 
Wszelkie informacje oraz składanie deklaracji wstępnych odbywa się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5 – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 822 65 70 w. 279.