Biuro Rzeczy Znalezionych

Urząd  Miasta Tarnobrzega,  ul. Mickiewicza 7.
Wydział Organizacyjny - pok. 54 (III piętro)
Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych {Dz. U. z 2015r. poz. 397} oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny {Dz. U. z 2014r., poz. 121 z póżn. zm.}

Biuro po przyjęciu znalezionej rzeczy sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy. Znalazca potwierdza w protokole własnoręcznym podpisem.

Zasady wydania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:
- Osoba uprawniona do odbioru rzeczy z depozytu, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu , tj. cech  charakterystycznych.


Listy rzeczy znalezionych w poszczególnych latach znajdują sie w menu po lewej stronie.