2020

Wyniki weryfikacji projektów złożonych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

W wyniku weryfikacji złożonych projektów negatywną ocenę otrzymały dwa z nich. Pierwszy to projekt z kategorii dużych, który dotyczy remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej. Wniosek nie otrzymał pozytywnej rekomendacji z uwagi na to, że realizowany miałby zostać na działkach nienależących do gminy Tarnobrzeg. Drugi negatywnie zweryfikowany projekt to projekt mały. Zakłada on wykonanie jedynie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Ks. A. Burdy. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta składane wnioski nie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania projektu, bez jego wykonania.

Znamy już wyniki weryfikacji projektów złożonych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 30 wniosków, w tym 7 w kategorii projektów dużych, których szacunkowy koszt przewyższał kwotę 10 tys. zł, oraz 23 w kategorii projektów małych, których koszt szacunkowy wynosi nie więcej niż 10 tys. zł.

Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Autorzy projektów pisma odwoławcze mogą składać do prezydenta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji, a więc do 16 września br. Po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych odwołań, do publicznej wiadomości podana zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy Tarnobrzega. Poznamy ją do dnia 20 września.

Harmonogram oraz ustalenie kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok, którego tryb i zasady określa Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega:

 • od 4 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.- zgłaszanie projektów,
 • od 3 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • do 9 września 2019 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 • od 9 września 2019 r. do 20 września 2019 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 • do 23 września 2019 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczej ustalenie czasu pracy Komisji Wyborczej oraz siedziby lokalu wyborczego,
 • do 23 września 2019 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i odrzuconych,
 • od 30 września 2019 r. do 5 października 2019 r. - głosowanie w wyznaczonym lokalu wyborczym na projekty dopuszczone do głosowania,
 • od 7 października 2019 r. do 10 października 2019 r.- przeliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
 • do 11 października 2019 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 r. należy zgłaszać na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę mieszkańców Miasta Tarnobrzega udzielających poparcia składanemu projektowi, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

Na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega w 2020 roku przeznacza się środki finansowe w wysokości 1.511.394,20 zł , co stanowi 0,55% wydatków Miasta Tarnobrzega zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok, przy czym:

 • na realizacje "projektów dużych" przeznacza się kwotę 1.411.394,20 zł;
 • na realizacje "projektów małych" przeznacza się kwotę 100 000,00 zł, a zgłaszany projekt w tej kategorii nie mogą przekraczać 10.ooo,00 zł.

Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega

W załączniku zamieszczona została uchwała, która określa tryb i zasady realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.