Aktualności

Zawiadamiamy o sesji zwyczajnej Rady Miasta Tarnobrzega

21 grudnia 2018 (piątek)

Zawiadamiamy mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) na godzinę 9:00 została zwołana IV sesja zwyczajna Rady Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2
w Tarnobrzegu.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Ślubowanie radnego.
  5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1) uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega,

3) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,

4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach tego programu,

5) zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną,

6) zmian w budżecie na 2018 rok,

7) zmian w budżecie na 2018 rok,

8) wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

9) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Tarnobrzega na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Tarnobrzeg,

10) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

7.  Sprawy bieżące.

8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.  Oświadczenia radnych.

11.  Zamknięcie sesji.

                                                                   Przewodniczący Rady Miasta

                                                                             /-/ Bogusław Potański

 

Powrót na listę aktualności