Aktualności

Zawiadamiamy o sesji zwyczajnej Rady Miasta Tarnobrzega

12 października 2018 (piątek)

Zawiadamiamy mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 18 października 2018 r. (czwartek) na godzinę 11:00 została zwołana LXV sesja zwyczajna Rady Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2
w Tarnobrzegu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie na 2018 rok,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
3) stanowiącego pomoc na infrastrukturę lokalną,
4) nadania imienia Stadionowi Miejskiemu przy Alei Niepodległości 2 w Tarnobrzegu,
5) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania opłat, 
6) zmieniająca uchwałę w spawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2018 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
7) zamiany nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Pochyłej pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a osobą fizyczną,
8) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnobrzega oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Tarnobrzega,
9) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Tarnobrzega, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,
10) rozpatrzenia skargi,
11) rozpatrzenia skargi,
12) rozpatrzenia skargi,
13) rozpatrzenia skargi,
14) zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega,
15) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

8. Sprawy bieżące.
9.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11.  Oświadczenia radnych.
12.  Wystąpienia okolicznościowe – wręczenie statuetek i pamiątkowe zdjęcie.
13.  Zamknięcie sesji.

Powrót na listę aktualności