Aktualności

Zawiadamiamy o budżetowej sesji Rady Miasta

10 stycznia 2019 (czwartek)

Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega - Bogusław Potański, zawiadamia mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 16 stycznia 2019 r. (środa), na godzinę 11:00 została zwołana V sesja zwyczajna - budżetowa Rady Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2  w Tarnobrzegu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

5.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:

• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega,

• głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega,

2) uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2019 rok:

• przedstawienie projektu budżetu,

• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

• odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta,

• dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

• głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

3) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta Tarnobrzega.

 6.  Sprawy bieżące.

 7.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.

 8.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 9.  Oświadczenia radnych.

10.  Zamknięcie sesji.

Powrót na listę aktualności