Aktualności

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

28 grudnia 2020 (poniedziałek)

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) na godzinę 9:30 została zwołana XXXVIII sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
  5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

2) w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

3) w sprawiewyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnobrzeg,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg,

6) sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Borów i ul. Strzeleckiej,

7) w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika w formie kamienia pamiątkowego z tablicą upamiętniającego założycieli i strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańców wsi Ocice,

8) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Machów II,

9) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Tarnobrzega ,

10) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.,

11) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Tarnobrzegu na lata 2021 – 2023,

12) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.,

13) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.,

14) w sprawie wydatków budżetu miasta i miasta na prawach powiatu, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,

15) w sprawie rozpatrzenia skargi.                                                                                  

6.  Sprawy bieżące.
7.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
8.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9.  Oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Bogusław Potański

Powrót na listę aktualności