Aktualności

XXIX absolutoryjna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

18 czerwca 2020 (czwartek)

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 24 czerwca 2020 r. (środa) na godzinę 11:00, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy Al. Niepodległości 2 została zwołana XXIX absolutoryjna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Tarnobrzega.
     
    1) Debata nad Raportem o stanie Miasta,
    2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

          1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2019 rok,
          2) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek,
          3) informacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega,
          4) sprawozdanie finansowe Miasta Tarnobrzega za 2019 r.,
          5) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
          6) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o wykonaniu budżetu za 2019 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta,
          7) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
          8) dyskusja
          9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2019 rok,
         10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

      7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

          1) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg,
         2) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej, Rubinowej i Szmaragdowej obręb Mokrzyszów,
         3) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia i włączenia jej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu,
         4) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia i włączenia jej w skład Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu,
         5) zmian w budżecie na 2020 rok.

  8. Sprawy bieżące.
  9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.
 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Bogusław Potański

Powrót na listę aktualności