Aktualności

XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

24 marca 2021 (Środa)

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 31 marca 2021 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta Tarnobrzega. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

1. określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega,

3. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej,

4. zmian w Statucie Miasta Tarnobrzega,

5. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega,

6. nadania nazwy rondu położonemu w Tarnobrzegu,

7. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Tarnobrzegu, obręb Kajmów,

8. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Św. Onufrego,

9. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej i Tarninowej,

10. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu obręb Sobów stanowiących własność gminy Tarnobrzeg,

11. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości obręb Kajmów i Machów,

12. określenia zasad nabywania nieruchomości,

13. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnobrzeg w 2021 r.,

14. określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnobrzeg,

15. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnobrzeg na lata 2021-2026,

16. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023,

17. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

18. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej,

19. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

20. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,

21. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,

22. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

23. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

24. stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Osiedla Sielec,

25. zmian w budżecie na 2021 rok,

26. zmian w budżecie na 2021 rok,

27. zmian w budżecie na 2021 rok,

28. zmian w budżecie na 2021 rok,

29. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.
 

  7. Sprawy bieżące.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.
 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Bogusław Potański

Powrót na listę aktualności