Aktualności

Wybraliśmy partnera w projekcie rozbudowy infrastruktury ośrodka edukacji ekologicznej

7 maja 2018 (poniedziałek)

Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.446 ze zm.) informuje o wynikach  otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, konkursu naboru wniosków o dofinansowanie projektu nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-002/18 dla osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór, złożono  jedną ofertę:
Oferta nr 1
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu
Ul. Moniuszki 16
39-400 Tarnobrzeg

Gmina Tarnobrzeg  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o nabór Partnera, wybrano do realizacji projektu:
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu
Ul. Moniuszki 16
39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany partner nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta spełnia wszystkie kryteria przedstawione w ogłoszeniu o naborze z dnia 12 kwietnia 2018 r. i uzyskała liczbę punktów powyżej 30.

Powrót na listę aktualności