Aktualności

W Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

8 wrzesnia 2021 (Środa)

13 września 2021 r. w Tarnobrzegu rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 18 października 2021 r.

Kwalifikacja jest przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów i prezydentów miast na prawach powiatów, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

1.  mężczyźni urodzeni w 2002 r.;

2.  mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3.  osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

1)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

2)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4.  kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5.  osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku stają  przede wszystkim mężczyźni urodzeni w roku 2002. Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2021 r. otrzymuje od wójta, burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie, w którym określony będzie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz jakie dokumenty należy ze sobą zabrać.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub uznanych za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej zaliczonych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa w ust. 1a, jeżeli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

W ostatnim dniu przed komisją staną kobiety podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej. To panie reprezentujące zawody medyczne, weterynaryjne czy psychologię.

Po przeprowadzonych badaniach komisja lekarska kwalifikacji wojskowej, orzeka jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

– posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

– dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);

– książeczkę wojskową.

Na kwalifikację wojskową zostaną wezwani osoby zamieszkałe w Tarnobrzegu, a także w gminach Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie pod adresem: https://wszwrzeszow.wp.mil.pl/pl/

Powrót na listę aktualności