Aktualności

W niedzielę głosowanie nad projektami budżetu obywatelskiego

4 października 2018 (czwartek)

Podczas głosowania w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok nie ma zastosowania kryterium wieku. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Tarnobrzega.

Warunkiem wzięcia udział w głosowaniu przez pełnoletniego mieszkańca Tarnobrzega jest okazanie Osiedlowej Komisji Wyborczej dokumentu potwierdzającego tożsamość i podpisanie oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że:
1. Jestem mieszkańcem/mieszkanką Tarnobrzega, a wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Wyrażam zgodę na udział w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 i na przetwarzanie moich danych osobowych.”

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu małoletnich mieszkańców Tarnobrzega jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego i okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę podpisując w lokalu, w którym odbywa się głosowanie oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że:
1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego/niej, a wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Małoletni/a jest mieszkańcem/mieszkanką Tarnobrzega.
3. Wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz na przetwarzanie jej/jego oraz moich danych osobowych.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, (tel. 15 822-11-49; e-mail:  prezydent@um.tarnobrzeg.pl).
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 li. a, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  o archiwizacji.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Powrót na listę aktualności