Aktualności

Trwa rekrutacja do projektu "Asystent Seniora"

4 czerwca 2018 (poniedziałek)

Projekt Asystent Seniora współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP 2014-2020. Skierowany jest do mieszkańców miasta Tarnobrzega w wieku 60+, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub/i osobami niesamodzielnymi.

W ramach projektu oferujemy:
- Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze
- Usługi Opiekuńcze
- Teleopiekę (GPS)
- Usługi Asystenckie

  1. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla 10 Uczestników/czek Projektu - niesamodzielni  Seniorzy będą  mogli  korzystać  z pomocy osób blisko zamieszkujących. Usługi będą dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki Projektu i będą obejmować pomoc: w zakupach podstawowych artykułów, w przygotowaniu i podawaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego, uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek służby zdrowia i urzędów użyteczności publicznej, informowanie rodziny i właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia i sytuacjach kryzysowych, a także odwiedziny w szpitalu. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze będą świadczone 7 dni w tygodniu, 1 godzina na dobę. Beneficjent przewiduje pobieranie odpłatności za usługę od Uczestnika/czki Projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych określał będzie kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu. Osobą realizującą sąsiedzką usługę opiekuńczą oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
  1. Usługi opiekuńcze - dla 6 Uczestników/czek Projektu usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 20. Wymiar godzin świadczonych usług opiekuńczych dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki Projektu. Beneficjent przewiduje pobieranie odpłatności za usługę od Uczestnika/czki Projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia usług opiekuńczych określał będzie kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu, Osobą realizującą usługę opiekuńczą oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
  1. Teleopieka – dla 5 niesamodzielnych Uczestników/czek projektu powyżej 60 rż. mieszkających samotnie lub przebywających okresowo samotnie w domu przewidziano wsparcie w postaci teleopieki. Wsparcie skierowane dla osób z zaburzeniami pamięci, chorobami otępiennymi, demencją, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinson, osób po udarach, incydentach kardiologicznych, neurologicznych, mających problem z poruszaniem się. Opaski na rękę będą działać także poza miejscem zamieszkania. Opaska stwarza możliwość opiekowania się podopiecznym z każdego  miejsca, w którym aktualnie znajduje się opiekun. Stwarza możliwość nawiązania kontaktu głosowego pomiędzy opiekunem i podopiecznym, możliwość lokalizacji obszaru przebywania podopiecznego, zapewnia komfort i bezpieczeństwo podopiecznego dzięki możliwości wezwania przez niego pomocy (przycisk SOS) i łatwego powiadomienia w wskazanych w aplikacji osób o upadku, omdleniu itp., Beneficjent przewiduje pobieranie opłatności za usługę od Uczestnika/czki projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia usługi teleopieki określał będzie kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu, Realizatorem usługi oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
  1. Usługi asystenckie - dla 5 niesamodzielnych osób powyżej 60 rż. z powodu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), którzy wymagają wsparcia w miejscu zamieszkania. Osoby objęte wsparciem zapewnioną będą miały usługę 7 dni w tyg., w godz. 8-20., indywidualny wymiar godzin dostosowany będzie do potrzeb osób, które wymagają codziennego wsparcia: w czynnościach dnia codziennego, przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych, miejsc publicznych. Wsparcie obejmuje również spędzanie czasu wolnego. Beneficjent przewiduje pobieranie odpłatności za usługę od Uczestnika/czki Projektu, którego dochód przekraczać będzie 100% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Zasady świadczenia usług asystenckich określał będzie Regulamin Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w projekcie pn. „Asystent Seniora” oraz kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy Uczestnikiem/czką Projektu, Osobą realizującą usługę asystencką oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
  1. Zakup detektorów czadu/dymu – dla 26 Uczestników/czek projektu dobrane w zależności od indywidualnych potrzeb.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Asystent Seniora” jest prowadzona od 21 maja do 30 września 2018r.

Szczegółowe terminy rekrutacji:
USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE  21 maj - 15 czerwca 2018r.
SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE 21 maj – 30 września 2018r.
TELEOPIEKA 21 maj -  30 lipca 2018r.

Szczegółowych informacji na temat projektu i rekrutacji udzielają pracownicy Biura projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
Pokój 102, tel. 15-856-76-93

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: www.moprtarnobrzeg.naszaplacowka.pl/projekty-realizowane-przez-osrodek/asystent-seniora.
Dokumenty można składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg z dopiskiem „Asystent Seniora”.
Dla osób, które nie mają możliwości dotrzeć do biura projektu lub mają trudności z wypełnieniem formularzy rekrutacyjnych oferujemy pomoc w ich wypełnieniu w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Powrót na listę aktualności