Aktualności

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

26 lutego 2018 (poniedziałek)

W dniu 26 lutego 2018 r. w Tarnobrzegu ruszyła kwalifikacja wojskowa, celem której jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji  oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określi nowy termin stawiennictwa. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane),   a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień  właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.

Dokumenty potrzebne do kwalifikacji wojskowej

Osoby po raz pierwszy stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
- dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki  oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Osoby po raz kolejny stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
- dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
- książeczkę wojskową;

Kwalifikacja wojskowa potrwa do 5 kwietnia 2018 roku i będzie obejmować miasta Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski a także gminy Gorzyce i Grębów.

Powrót na listę aktualności