Aktualności

Ruszył otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną

30 października 2017 (poniedziałek)

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega”. 

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą pod adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39 – 400 Tarnobrzeg. 

Oferty należy składać na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300) – wzór określony  w § 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia. 

Termin składania ofert:  Oferty  w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy  złożyć w terminie do dnia 22 listopada 2017 r. do godz. 900 .  O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu/dostarczenia oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega. Oferty przesłane faxem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach.  Na kopercie należy umieścić pieczęć i nazwę podmiotu składającego ofertę oraz nazwę zadania konkursowego: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Tarnobrzega
w 2018 roku”.  

Powrót na listę aktualności