Aktualności

Rada Seniorów już z władzami

9 października 2019 (Środa)

Ukonstytuowała się Rada Seniorów Miasta Tarnobrzega kadencji 2019-2023. We wtorek 8 października 21 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie.

- Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro miasta Tarnobrzega i reprezentowanych przeze mnie osób starszych – formułę odczytaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka, prowadzącego pierwsze obrady nowej Rady do czasu wyłonienia jej prezydium, uroczystym „ślubuję„ potwierdził każdy z radnych. - Zaświadczam, że wszyscy państwo złożyli ślubowanie, objęli tym samym mandat radnego Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega – do 21-osobowej Rady Seniorów mówił Prezydent Dariusz Bożek, gratulując nowym radnym i życząc owocnej pracy na rzecz tarnobrzeskich seniorów.

     Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zdominowały wybory przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, które pokazały, że w seniorach drzemią pokłady energii. Zanosi się na energetyzującą kadencję.

     W kadencji 2019-2023 Radą Seniorów kierować będzie Józefa Biernacka, której kandydaturę poparło aż szesnastu radnych. Józefa Biernacka jest magistrem administracji UMSC, ukończyła też studia podyplomowe z zakresu konstytucjonalizmu, a już będąc na emeryturze studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, a także z funduszy unijnych. Ponad trzydzieści lat zawodowego życia związana była oświatą, między innymi od roku 1987 aż do emerytury pracowała w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, w tym na stanowisku wicedyrektora ds. ekonomicznych. Była nauczycielem konsultantem, nauczycielem akademickim. Jej olbrzymim osiągnieciem są pozyskane fundusze unijne - kilkanaście milionów złotych w projektach oświatowych.

Pośród zadań, jakie stawia przed nową Radą Seniorów przewodnicząca, m.in. opracowanie strategii senioralnej dla miasta Tarnobrzega. - Diagnozą chciałabym objąć wszystkich seniorów, głównie tych z osiedli podmiejskich, seniorów chorych, niesamodzielnych, którzy najbardziej zagrożeni są wykluczeniem z życia senioralnego – podkreśla Józefa Biernacka. - Cieszy, że są w mieście inicjatywy adresowane do seniorów, jak np. Senioriada, ale mam świadomość, z tej formy integracji korzystają seniorzy zdrowi, sprawni. Za cel stawiam dotarcie do wszystkich seniorów i odpowiadanie na ich potrzeby.

W planach także powołanie trzech zespołów, tak by Rada nie zaniedbała żadnego aspektu życia seniorów. Powstanie więc zespół  ds. zdrowia i sportu, zespół zajmujący się opieką społeczną, a także ds. kultury.

     Przewodniczącą w kierowaniu nową Radą Seniorów wspierać będzie wiceprzewodnicząca. Tę funkcje radni powierzyli Barbarze Turczyk, byłej dyrektor tarnobrzeskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie związanej z Tarnobrzeskim Bankiem Żywności, którego była prezesem, aktualnie piastuje stanowisko dyrektora. B. Turczyk jest członkiem Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przewodniczącą Rady Społecznej Przychodni Rehabilitacyjnej w Tarnobrzegu, pracuje w Radzie Społecznej Szpitala. Teraz swym bogatym doświadczeniem dzielić się będzie w Radzie Seniorów. – Działam od lat w Stowarzyszeniu Tarnobrzeski Bank Żywności, które nakierowane jest na pomoc osobom w trudnej sytuacji. Gro z tych osób to właśnie seniorzy. Doskonale znam więc ich sytuację i potrzeby – przyznaje Barbara Turczyk wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega.

Sekretarzem Tarnobrzeskiej Rady Seniorów została Ewa Grabowska, członkini Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Doświadczenie w pracy na rzecz osób starszych zdobyła opiekując się przewlekle chorymi członkami rodziny. Nowa sekretarz Rady Seniorów była radną poprzedniej kadencji Rady Seniorów i jako jej przedstawicielka uczestniczyła regularnie w posiedzeniach komisji techniczno- inwestycyjnej Rady Miasta.

Powrót na listę aktualności