Aktualności

Projekty obywatelskie zweryfikowane!

9 wrzesnia 2019 (poniedziałek)

Znamy już wyniki weryfikacji projektów złożonych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 30 wniosków, w tym 7 w kategorii projektów dużych, których szacunkowy koszt przewyższał kwotę 10 tys. zł, oraz 23 w kategorii projektów małych, których koszt szacunkowy wynosi nie więcej niż 10 tys. zł. Największym złożonym projektem dużym jest wniosek obejmujący całe miasto i związany jest z rozbudową oświetlenia miejskiego. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych i kierujących pojazdami. Koszt szacunkowy zadania opiewa na 1 411 tys. zł. Ogromny projekt realizowany byłby we wszystkich osiedlach Tarnobrzega. Projekt ten konkurował będzie z mniejszymi projektami, w tym z projektem dotyczącym wykonania dokumentacji i jednego odwiertu na potrzeby pozyskania wód siarczkowych na kwotą ponad 551 tys. zł, boiskami do siatkówki i piłki nożnej nad jeziorem na kwotę ponad 215 tys. zł., oraz renowacją placu zabaw przy Przedszkolu nr 5, renowacją kamiennego krzyża i najniżej wycenionym w kategorii dużych projektów, wnioskiem związanym z budową alejki edukacyjnej w schronisku dla zwierząt na kwotę 90 tys. zł.

Najwięcej projektów wpłynęło na projekty małe. Nie było w tej kategorii ograniczeń związanych z obszarem miasta. Większość opiewa na maksymalną kwotę 10 tys. zł, a najtańszym projektem w tej kategorii okazał się projekt dotyczący poszerzenia chodnika przy ul. Warszawskiej na osiedlu Wielowieś, wynoszący 9 800 zł.

Wszystkie złożone projekty poddane zostały analizie, zrealizowanej przez pracowników magistratu. Wnioski muszą być zgodne z wymaganiami formalnymi, trybem i zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta regulującej proces przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Weryfikacji podlegała kalkulacja kosztów oraz działki i nieruchomości, na których wnioskodawcy proponują realizację swoich pomysłów inwestycyjnych. Sprawdzeniu podlegały także kwestie naruszania praw osób trzecich, w szczególności praw własności lub praw autorskich, zgodność złożonych projektów z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg. Zanalizowano także problem generowania kosztów eksploatacji danego projektu. Zgodnie z uchwałą nie mógł on przekroczyć połowy wartości całego projektu w danym roku. Ważną kwestią był wymóg spełnienia kryterium ogólnodostępności zrealizowanego zadania. Złożony projekt nie mógł także jednoznacznie wskazywać na jego wykonawcę oraz jego realizacja musi być możliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

W wyniku weryfikacji złożonych projektów negatywną ocenę otrzymały dwa z nich. Pierwszy to projekt z kategorii dużych, który dotyczy remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej. Wniosek nie otrzymał pozytywnej rekomendacji z uwagi na to, że realizowany miałby zostać na działkach nienależących do gminy Tarnobrzeg. Drugi negatywnie zweryfikowany projekt to projekt mały. Zakłada on wykonanie jedynie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Ks. A. Burdy. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta składane wnioski nie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania projektu, bez jego wykonania.

Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Autorzy projektów pisma odwoławcze mogą składać do prezydenta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji, a więc do 16 września br. Po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych odwołań, do publicznej wiadomości podana zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy Tarnobrzega. Poznamy ją do dnia 20 września.

Zgodnie z harmonogramem głosowanie, w którym wybierać będziemy jeden projekt duży i trzy projekty małe, odbędzie się w dniach od 30 września do 4 października oraz w niedzielę 6 października. Natomiast jego wyniki poznamy do 11 października. Zwycięskie projekty, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców (do wyczerpania puli środków przypadających na daną kategorię projektów) staną się częścią budżetu miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

 

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski na rok 2020

Lista Projektów Zaopiniowanych Pozytywnie i Negatywnie

Liczba złożonych projektów:

a) Projekty małe (do 10 000 zł): 23
b) Projekty duże (powyżej 10 000 zł): 7

Projekty zaopiniowane pozytywnie.

I. Projekty małe:

Lp.

Tytuł projektu

1.

Projekt nr 1:  ,,Altanka śmietnikowa ażurowa zamykana na klucz z podbudową z kostki brukowej”.

2.

Projekt nr 2:  ,,Remont małej Sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego".

3.

Projekt nr 3:  ,,Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej (os. Sobów)”.

4.

Projekt nr 4:  ,,Doposażenie budynku osiedlowego, altany i renowacja - Osiedle Nagnajów".

5.

Projekt nr 5:  ,,Doświetlenie ulic Ziołowa, Ziołowa Boczna”.

6.

Projekt nr 6:  ,,Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej".

7.

Projekt nr 7:  ,,Czyszczenie i pogłębianie stawu na os. Wielowieś".

8.

Projekt nr 8:  ,,Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla - I Etap”.

9.

Projekt nr 9:  ,,Budowa altany".

10.

Projekt nr 10:  ,,Poprawa funkcjonalności i estetyki wokół stawu przy stadionie w Mokrzyszowie".

11.

Projekt nr 11:  ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” - ul. M. Dąbrowskiej (przy Szkole Podstawowej Nr 10) oraz ul. J. Matejki.

12.

Projekt nr 12:  ,,Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” - ul. E. Kwiatkowskiego oraz ul. Zwierzyniecka".

13.

Projekt nr 13:  ,,Łączy nas sport - Rozbudowa siłowni przy ul. Kopernika".

14.

Projekt nr 14:  ,,Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę w Zakrzowie".

15.

Projekt nr 16:  ,,Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów)”.

16.

Projekt nr 17: ,,Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego w Tarnobrzegu - Osiedlu Miechocin".

17.

Projekt nr 18: ,,Relaks na terenach zielonych Skalna Góra - "Lasek Buloński".

18.

Projekt nr 19:  ,,Zakup i montaż krzesełek plastikowych".

19.

Projekt nr 20:  ,,Montaż tablic ekspozycyjnych".

20.

Projekt nr 21:  ,,Uzupełnienie małej infrastruktury na Placu Górnika".

21.

Projekt nr 22:  ,,Doposażenie placu zabaw".

22.

Projekt nr 23:  ,,Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym".  

II. Projekty duże:

Lp.

Tytuł projektu

1.

Projekt nr 1:  ,,Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim”.

2.

Projekt nr 2:  ,,Kompleks boisk do sportów plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim".

3.

Projekt nr 3:  ,,Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu” - zmodernizowanie  istniejącego placu zabaw oraz uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu".

4.

Projekt nr 4:  ,,Renowacja kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, budowa miejsc parkingowych przed bramą Zamku Dzikowskiego - Plac Górnika".

5.

Projekt nr 5:  ,,Widno i bezpiecznie - doświetlamy nasze miasto".

6.

Projekt nr 6:  ,,Bliżej zwierząt bezdomnych - Aleja Edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Schronisku”.

Powrót na listę aktualności