Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

23 marca 2021 (wtorek)

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego tj. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Gmina Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 wspófinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Całkowita wartość Programu wynosi 124 876,80 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 124 848,00 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” dedykowany jest członkom rodzin   lub  opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W 2021 roku do Programu zostanie zakwalifikowanych 13 osób tj. 3 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem  o niepełnosprawności oraz 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą  ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Celem programu jest m.in. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.  W 2021 roku limit godzin dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 1 osoby zakwalifikowanej do udziału w Programie wynosi 240 godzin. Za usługę opieki wytchnieniowej członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności. 

Kryteria kwalifikacji do udziału w Programie:

  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne dołączone do karty zgłoszenia.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu wprowadzono pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena taka dokonywana będzie na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM ( załącznik nr 3 ). W/w dokument nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń osoby posiadające tę Kartę będą miały zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej  kolejności.

 W pierwszej kolejności uwzględniać będzie się również potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

  1. Ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. Wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 Program trwa do 31.12.2021 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usługi opieki wytchnieniowej  w ramach pobytu dziennego proszone są o złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 2) oraz podpisanej klauzuli informacyjnej RODO (załącznik nr 4 lub 4a) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przy ulicy Kopernika 3 do dnia 31 marca 2021 roku (można wrzucić do urny).  

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych

Tel: 15 856 76 93

Powrót na listę aktualności