Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja - 2021

23 marca 2021 (wtorek)

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że Gmina Tarnobrzeg przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja - 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 326 272,50 zł. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Program zapewnia:

 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu codziennym;
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 • Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub  z placówki oświatowej. 

W 2021 roku w ramach Program planuje się objąć wsparciem asystenta 19 osób (12 osób  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 4-oro dzieci w wieku do 16 roku życia).

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej, niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko z niepełnosprawnością, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenie pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Usługi asystenta  mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Program trwa do 31.12.2021 roku.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich do MOPR w Tarnobrzegu do dnia  31marca 2021 roku (można wrzucić do urny).

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Dział Usług Opiekuńczych

Tel: 15 856 76 93

Powrót na listę aktualności