Aktualności

Podpisano umowę na wykonanie obwodnicy Tarnobrzega

12 kwietnia 2018 (czwartek)

Wczoraj 11 kwietnia podpisana została umowa na wykonanie obwodnicy Tarnobrzega. Podpisali ją p.o. prezydenta miasta Kamil Kalinka, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl i przedstawiciel firmy Energopol-Szczecin SA, która  podjęła się zaprojektowania i budowy drogi obwodowej.

Koszt projektu to kwota 49 949 660,27 zł. Inwestycja będzie w 85 proc. sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, które otrzyma miasto wynosi 42 441 528,69 zł. Oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym to kwota ponad 56 mln zł. Ze strony marszałka województwa podkarpackiego  Władysława Ortyla padła deklaracja, że samorząd województwa pomoże miastu w szukaniu dodatkowego dofinansowania.

Terminy wykonania obwodnicy został zaplanowany na koniec czerwca 2020 roku.

 

Opis inwestycji:

„Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” realizowana będzie w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa.

Wartość inwestycji według wniosku o dofinansowanie:
Wartość ogółem: 49 949 660,27
Wydatki kwalifikowane: 49 931 210,27
Dofinansowanie: 42 441 528,69 (85%)
Wkład własny: 7 508 131,58

Wartość inwestycji po przetargu:
Koszt realizacji inwestycji roboty budowlane :  56 603 536,34 zł brutto

 Ponadto w koszt przedsięwzięcia wchodzą następujace wydatki:
   - wykup nieruchomości
   - promocja
   - studium
   - inżynier kontraktu
   suma  4 819 426,69 zł.

Ogółem całkowity planowany koszt przedsięwzięcia do poniesienia : 61 422 963, 03 zł

Termin realizacji inwestycji:

I etap: Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i rozwiązań projektowych, opracowanie i uzgodnienie kompleksowego projektu budowlanego oraz przygotowanie i  złożenie do właściwego organu administracyjnego  kompletnego wniosku  o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  - do 31 sierpnia 2018r

II etap: uzyskanie  decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz opracowanie i zatwierdzenie pozostałego zakresu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem robót budowlanych – do 30 listopada 2018r

III etap:  zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego: do 30 czerwca  2020 r

Wykonawca zadania w ciągu 30 dni od zgłoszenia zakończenia robót budowlanych zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Inwestycja pn. „Budowa obwodnicy Miasta Tarnobrzega” realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, tzn. że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonania dokumentacji projektowej należy uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Ponadto wykonawca ma obowiązek wykonać roboty budowlane wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego – w zakresie wynikającym ze szczegółowych przepisów i warunków w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Tarnobrzega w granicach administracyjnych Miasta Tarnobrzeg, której początek znajduje się w rejonie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 871 (ul. Władysława Sikorskiego).

W ramach planowanej inwestycji projektuje się budowę ronda/skrzyżowania na odcinku włączenia z ul. Sikorskiego w kilometrażu 0+270,00 ulicy Sikorskiego, będącego początkiem obwodnicy. Następnie przebieg obwodnicy wyznaczono w kierunku wschodnim. W km 0+380 powyższy wariant zaczyna schodzić w kierunku południowym, przecina ulicę Gruntową oraz ul. Stanisława Orła. Następnie od km 0+800 biegnie wzdłuż ulicy 12 Października po tenarach rolnych, leśnych i ogródkach działkowych. W rejonie km ok. 1+300 wariant W5’ wchodzi na tereny ogródków działkowych i zaczyna kierować się w kierunku północnym. Od km ok. 1+700 wariant przebiega wzdłuż linii kolejowej aż do ronda w ul. Bema w km ok. 6+680. Skrzyżowania/ronda planowane są również w kilometrażu ok. 2+400 planowanej obwodnicy z ul. Dworcową i łącznikiem do drogi 871 oraz w kilometrażu ok. 3+200 planowanej obwodnicy z drogą boczną stanowiąca łącznik do ulicy M. C. Skłodowskiej. Od ronda w ul. Bema przebieg obwodnicy zmienia się łukiem w kierunku północno – zachodnim, kierując się do al. Warszawskiej. W km ok. 8+300 jest zlokalizowane skrzyżowanie. Ostatecznie obwodnica dowiązuje się do ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723 (al. Warszawska) na osiedlu Zakrzów.

Projektowana droga będzie charakteryzowała się następującymi parametrami technicznymi:

 • budowana droga obwodowa – klasa G (główna);
 • kategoria ruchu - KR4;
 • prędkość projektowa poza terenem zabudowy 70, 60 km/h,
 • prędkość projektowa na terenie zabudowy 50 km/h,
 • dopuszczalne obciążenie na oś 115 kN/oś,
 • szerokość pasów ruchu 2x3,50 m,
 • szerokość poboczy ulepszonych/gruntowych 1,25 m,
 • szerokość jezdni dróg serwisowych 3,50 m,
 • szerokość ścieżek rowerowych 1,5 m (2,0) m,
 • szerokość chodników 1,5 m (2,0) m,
 • skrzyżowania z drogami klasy. Z, L oraz D,
 • połączenie z punktami węzłowymi za pomocą dróg gminnych i serwisowych.

Parametry szczegółowe:

 • kilometraż obwodnicy: od km 0+000 do ok. 9+000
 • kilometraż nowobudowanych chodników

jednostronne: km ok. 2+206 - 2+281
obustronne km ok. 2+281 - 4+429

 • przepusty zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach muszą być dostosowane do pełnienia funkcji dla zwierząt.
 • kilometraż  ścieżek rowerowych

Ścieżki rowerowe są zaprojektowane jako ciąg pieszo rowerowy wzdłuż rond w km jako dowiązanie do istniejącej ścieżki lub projektowanej w ramach innego zadania.

Powrót na listę aktualności