Aktualności

Ogłoszenie konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

1 lutego 2018 (czwartek)

Ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2018 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie, 

2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2018 – „Ekologia” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”),

3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2018 r.

4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

5. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Powrót na listę aktualności