Aktualności

Odszkodowania za szkody powstałe w wyniku suszy

27 czerwca 2018 (Środa)

INFORMACJA!

W związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie miasta Tarnobrzega przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy rolniczej.

W raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla miasta Tarnobrzega za okres od 21.04-20.06.2018 r. wskazano zagrożenie wystąpienia suszy w uprawach zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku
i rzepiku, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, roślin strączkowych uprawianych na następujących kategoriach gleb:

Kategoria I – bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny-pl, piasek luźny pylasty -plp piasek słabo gliniasty-ps , piasek słabo gliniasty pylasty-psp

Kategoria II - lekka, grupa granulometryczna :piasek gliniasty lekki-pgl, piasek gliniasty lekki pylasty -pglp, piasek gliniasty mocny-pgm, piasek gliniasty mocno pylasty -pgmp

Bieżące raporty publikowane są na stronie internetowej  http://www. susza. iung.pulawy. pl/

Producenci rolni, u których w gospodarstwach wystąpiły starty spowodowane  suszą mogą złożyć w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesantów, sektor A, sala 1, stanowisko 5: Edukacja, Zdrowie, Kultura, Sport, Komunalny, Środowisko, Fundusze Pomocowe, w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. wniosek o oszacowanie szkód.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega – www.tarnobrzeg.pl i w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesantów, sektor A, sala 1, stanowisko 5: Edukacja, Zdrowie, Kultura, Sport, Komunalny, Środowisko, Fundusze Pomocowe, w godzinach pracy urzędu.

Do wniosku należy załączyć kopię wniosku składanego do ARiMR o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok. Zgodnie z §8 Zarządzenia Nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź , huragan, obsunięcie się ziemi lub lawinę przeprowadza szacunki w danym gospodarstwie w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Powrót na listę aktualności