Aktualności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega

1 lutego 2019 (piątek)

Na podstawie Zarządzenia nr 9/2012 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy finansowej ze środków budżetu miasta pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Tarnobrzega, uprzejmie informuję, że można składać do Prezydenta Miasta Tarnobrzega wnioski o dofinansowanie w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

Z pomocy miasta przy demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, oraz osoby posiadające takie wyroby zdeponowane na należących do nich nieruchomościach, zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega.

Dofinansowaniem w 100% objęte są koszty transportu, unieszkodliwiania i/lub demontażu. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski będą realizowane w roku 2019 według kolejności złożenia, do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację tych zadań. Wnioski odpowiadające wymogom formalno - prawnym, na które nie udzielono pomocy w roku budżetowym, na który złożono wniosek mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym
w pierwszej kolejności.

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa z dniem

28 lutego 2019 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą umieszczane na liście rezerwowej i mogą być zrealizowane zgodnie z kolejnością wpływu w przypadku dostępności limitów określonych w umowie z Wykonawcą. Wnioski mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 – sektor A; sala 1; stanowisko 5: Edukacja, Zdrowie, Kultura, Sport, Komunalny i Środowisko, Fundusze Pomocowe – w godzinach pracy Urzędu, oraz  pisemnie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

Powrót na listę aktualności