Aktualności

Nowe place zabaw przy Przedszkolach nr 7 i 15 oraz parking przy ul. Tracza

21 sierpnia 2018 (wtorek)

Zakończona została realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych w naszym mieście. Przebudowano infrastrukturę dydaktyczną Przedszkoli nr 7 i 15 oraz wybudowany został parking dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza.

Środki otrzymane na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury dydaktycznej Przedszkoli nr 7 i 15 w Tarnobrzegu”, to kwota: 754 128,27 zł pozyskana w ramach umowy na dofinansowanie zadania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola. Zakres rzeczowy całości zadania obejmuje dostawę wyposażenia, przebudowę, monitoring oraz oświetlenie placów zabaw w Przedszkolach nr 7 i 15 w Tarnobrzegu. Wykonano m.in. zadania w zakresie montażu urządzeń do zabaw na podbudowie kruszywa z podkładem amortyzującym i nawierzchnią ze sztucznej trawy.

Zakres rzeczowy zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza” obejmował roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, elementy ulic, budowę parkingu z kostki betonowej na 30 miejsc postojowych, budowę chodnika, poszerzenie jezdni na ul. Tracza, odwodnienie parkingu - wykonanie przykanalików wraz ze studzienkami, montaż ogrodzenia panelowego, zieleń, nasadzenie drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonano również budowę oświetlenia ulicznego obejmującą linie kablowe, montaż słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego, przebudowę i zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznychi, montaż monitoringu. Koszt wykonania robót budowlanych, wg umowy z wykonawcą Rejonem Dróg Miejskich sp z o.o. z Tarnobrzega, wyniósł 259 956,38 zł brutto.

 

Powrót na listę aktualności