Aktualności

Miejscowy plan zagospodarowania osiedla Centrum coraz bliżej

13 kwietnia 2018 (piątek)

12 kwietnia w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Centrum w Tarnobrzegu. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy osiedla Centrum, inwestorzy związani z terenem objętym opracowaniem oraz tarnobrzescy radni.

Podczas spotkania zaprezentowano projekt planu miejscowego, w którym uwzględniono częściowo uwagi złożone podczas wyłożenia projektu do publicznego wglądu, omówiono wprowadzone zmiany oraz podjęto dyskusję dotyczącą możliwości zagospodarowania terenu.

Każda z osób obecnych podczas konsultacji mogła przedstawić swoje stanowisko w sprawie koncepcji zagospodarowania przestrzeni objętej opracowaniem planu. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje postulaty również na piśmie. Zebrane podczas konsultacji uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez prezydenta miasta, a następnie projekt planu miejscowego zostanie poddany dalszej procedurze dążącej do jego uchwalenia.

Powrót na listę aktualności