Aktualności

Mamy partnera w projekcie dotyczącym poprawy jakości kształcenia

9 listopada 2017 (czwartek)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERA

Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.446 ze zm.) informuje o wynikach  otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.  W odpowiedzi na ogłoszony nabór, złożono  jedną ofertę:

Oferta nr 1

HCP Consulting Huber Czub
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 7/57
39-400 Tarnobrzeg

Gmina Tarnobrzeg  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o nabór Partnera, wybrano do realizacji projektu:

HCP Consulting Huber Czub
Ul. Konfederacji Dzikowskiej 7/57
39-400 Tarnobrzeg

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany partner nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta spełnia wszystkie kryteria przedstawione w ogłoszeniu o naborze z dnia 17 października 2017 r.

Powrót na listę aktualności