Aktualności

LII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

19 listopada 2021 (piątek)

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 24 listopada 2021 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana LII zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikownia się na odległość.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Analiza zatrudnienia w oświacie. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta Tarnobrzega.

6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

     1) zmiany statutu Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Tarnobrzegu,

     2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa
         Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

     3) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Hieronima Dekutowskiego 17,

     4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,

     5) przyjęcia Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
         publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,

     6) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Tarnobrzega,

     7) rozpatrzenia skargi,

     8) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega,

     9) zmian w budżecie na 2021 rok,

    10) zmian w budżecie na 2021 rok,

     11) zmian w budżecie na 2021 rok,

     12) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.                                  

 7. Sprawy bieżące.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Bogusław Potański

Powrót na listę aktualności