Aktualności

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

5 lutego 2019 (wtorek)

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa podkarpackiego informujemy, że na terenie Miasta Tarnobrzega w okresie od 25 lutego 2019 r. do 29 marca  2019 r. działać będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu w budynku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Przy Zalewie 2, obejmująca swym zasięgiem działania miasto Tarnobrzeg na prawach powiatu i powiat tarnobrzeski.

 

Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Tarnobrzegu

Termin kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Miasto Tarnobrzeg

25.02.2019 r. – 01.03.2019 r.
i 04-08.03.2019 r.

Miasto i Gmina Nowa Dęba

11-15.03.2019 r.

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

18-20.03.2019 r.

Gmina Gorzyce

21-22.03.2019 r. i 25.03.2019 r.

Gmina Grębów

26-28.03.2019 r.

Kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

29.03.2019 r.

      

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
   do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne
   do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły,
   w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań.   Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Zaznaczyć należy, iż zgodnie z § 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz.1980) nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1)  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

     2)  powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  - t.j. Dz. U. z 2018  r. poz. 1459 z późn. zm. (art. 26 ust. 1b: Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.);

3)  wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1)  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2)  powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (art. 26 ust. 1b: Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązana przedstawić komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.) ;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Powrót na listę aktualności