Aktualności

Konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym

5 stycznia 2021 (wtorek)

Konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych opracowanych przez Wody Polskie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Szczegóły dotyczące projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz możliwości zgłaszania do nich uwag i wniosków dostępne są na stronie internetowej:

www.stoppowodzi.pl

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym to podstawowe dokumenty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce. PZRP opracowywane są w 6-letnich cyklach na bazie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Za opracowanie PZRP dla poszczególnych obszarów dorzeczy odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obecnie trwa drugi cykl planistyczny i dokumenty PZRP podlegają weryfikacji i aktualizacji (aPZRP). W wyniku prowadzonych prac przygotowane aPZRP zostaną opublikowane jako rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej i obowiązywać będą do 2027 r.

Konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym rozpoczęły się 22 grudnia 2020 r., a potrwają do 22 czerwca 2021 r.

Powrót na listę aktualności