Aktualności

Konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia i zapobiegania zjawiskom patologicznym

9 stycznia 2018 (wtorek)

Ogłoszony został otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia i zapobieganiu zjawiskom patologicznym.

Oferty konkursowe należy składać:

1. W zamkniętej kopercie.
2. Z adnotacją „KONKURS NA DOTACJE 2018 – „Ochrona zdrowia oraz zapobieganie zjawiskom patologicznym” wraz z nazwą zadania, którego dotyczy konkurs (oraz z klauzulą „NIE OTWIERAĆ”).
3. W formie pisemnej, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 15.30.
4. W siedzibie organizatora: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, parter, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, Kancelaria Ogólna, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.
5. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Powrót na listę aktualności