Aktualności

Konkurs "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu"

16 wrzesnia 2020 (Środa)

„Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”, zwanym dalej „Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych .
 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Tarnobrzega Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury.
 3. Koordynatorem   Konkursu jest    pan   Stanisław Bochniewicz  –   pracownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 1. Zwrócenie szczególnej uwagi młodzieży na : Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy.
 2. rozwijanie świadomości uczniów tarnobrzeskich szkół o korzyściach płynących z chodzenia pieszo i jazdy na rowerze.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Tarnobrzeg.
 2. Kategorie wiekowe:
  1. klasy I – III szkoły podstawowej
  2.  klasy IV - VIII szkoły podstawowej

PRACA KONKURSOWA

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 1. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
 2. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4
 3. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki itp.
 4. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 5. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach plastycznych, wystawach, itp.
 1. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać lub złożyć osobiście w terminie do dnia 28 września 2020 roku pod adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7     39-400 Tarnobrzeg Wydział EZS.
 4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika Konkursu. Te instytucje przekazują organizatorowi prace konkursowe.
 5. W Konkursie wezmą udział tylko prace zgodne z tematem konkursu.
 6. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawiera załącznik nr 1 i nr  2.

KOMISJA KONKURSOWA

1. Urząd Miasta Tarnobrzega powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z pięciu członków.

2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje wyróżnienia.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram posiedzenia Komisji a Sekretarz odpowiada za stronę organizacyjną prac Komisji i przygotowanie stosownej dokumentacji.

5.Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

      1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

 1. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 2. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 3. sposób ujęcia tematu,
 4. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

2.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 7 października 2020 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

3. Organizator za pośrednictwem szkół przekaże wyróżnienia dla autorów najlepszych prac.

EKSPOZYCJA PRAC

 1. Prace laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wyróżnionych prac.

Powrót na listę aktualności