Aktualności

Kolejne dyskusje publiczne w magistracie nad wykorzystaniem potencjału miasta

25 stycznia 2018 (czwartek)

Dnia 23.01.2018 r. odbyły się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.

Wyłożenie wyżej wymienionych projektów planów potrwa do 30.01.2018 r. Uwagi do projektów planów można składać do dnia 14.02.2018 r. Projekty miejscowych planów są udostępnione w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. 49 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega w zakładce „komunikaty i ogłoszenia”.

Teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Projekt miejscowego planu dla ZSP nr 1 zawiera m.in. granice terenów pod budowę obiektów handlowych. granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic przyległych nieruchomości i pokrycie dachów, a także minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. Obszar objęty projektem planu położony jest w centrum miasta Tarnobrzega wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 871 relacji Stalowa Wola - Tarnobrzeg. Od zachodu teren ograniczony jest ul. 11 listopada, od północy ul. Henryka Sienkiewicza, od południa ul. Mikołaja Kopernika, a od wchodu działkami ewidencyjnymi nr 1530/2, 1530/3, 1522/11, 1522/13, 1522/15, 1522/10.

Teren wokół Jeziora Tarnobrzeskiego

Obszar objęty projektem planu położony jest w południowej części miasta Tarnobrzega, który znajduje się w północnej części województwa podkarpackiego. Obszar opracowania zlokalizowany jest pomiędzy drogą wojewódzką nr 871 relacji Stalowa Wola – Tarnobrzeg, a drogą powiatową nr 1110R relacji Osice – Jadachy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, będącym sztucznym zbiornikiem powstałym w wyrobisku kopalni siarki. Projektem planu objęty jest obszar samego Jeziora Tarnobrzeskiego oraz tereny przyległe. Część z tych terenów 21 grudnia 2017 r. jest zagospodarowania i użytkowana jako zabudowa mieszkaniowa, a pozostała, większa część terenów, jest jeszcze nieużytkowa i porośnięta samorzutną roślinnością. Powierzchnia opracowania wynosi ponad 898 ha.

Po zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków gminy w przeciągu 10 lat po wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyniesie zysk do budżetu gminy w wysokości ponad 46 mln zł. Jest on spowodowany dużym wpływem z podatku od nieruchomości budynkowych związanych z różnego rodzaju usługami zapisanymi w planie. Wpływ może być jeszcze większy wraz ze sprzedażą mienia gminy.

Powrót na listę aktualności