Aktualności

Inwestycje na osiedlach Wielowieś i Mokrzyszów

9 listopada 2018 (piątek)

W mijającym tygodniu pracownicy Urzędu Miasta Tarnobrzega, dokonali odbioru technicznego trzech inwestycji na osiedlach Wielowieś i Mokrzyszów.

„Budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Piętaka na Osiedlu Wielowieś”.

Zadanie obejmowało budowę chodnika z kostki brukowej od krawędzi jezdni (strona lewa) na długości ok. 256 mb na ulicy Piętaka od skrzyżowania z ulicą Warszawską, wraz z wykonaniem odwodnienia. Koszt inwestycji to 99 914,44 zł brutto.

„Remont drogi gminnej Nr 122114R ul. Siewnej w km 0+000 – 0+123 w miejscowości Tarnobrzeg”, obejmujący realizację robót w zakresie:

  • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m i poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m na odcinku 123 mb,
  • wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego.

Koszt realizacji zadania to 130 953,12 zł brutto. Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków budżetu Gminy Tarnobrzeg. Wysokość dotacji: 60.000,00 zł.

„Remont drogi gminnej Nr 122112R ul. Zaułek w km 0+003 – 0+079 w miejscowości Tarnobrzeg”, obejmujący realizację robót w zakresie:

  • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m i poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m na odcinku 76 mb,
  • wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego.

Koszt realizacji zadania to 101 519,90 zł brutto. Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków budżetu Gminy Tarnobrzeg. Wysokość dotacji: 60.000,00 zł.

Powrót na listę aktualności