Aktualności

Informacja - Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2016 - 2019

5 października 2017 (czwartek)

Informujemy, że z dniem 29 października 2017 r. upływa termin zgłaszania kandydatów  na  ławników do Sądu Okręgowego w wyborach uzupełniających   na  kadencję 2016 - 2019. 

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że Rada Miasta Tarnobrzega przystępuje do wyboru:

1) 6 ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Uchwałą Nr XLVII/477/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 28 września 2017 r. powołany został zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie :   

1. Bożena Kapuściak, przewodnicząca zespołu,  
2. Mariusz Myszkowski, z-ca przewodniczącej zespołu;  
3. Leszek Ogorzałek, członek zespołu  
4. Anna Pekar, członek zespołu  
5. Barbara Kłeczek, członek zespołu   

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta,  przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019, opinii o zgłoszonych kandydatach,  w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych WAŻNE ! Wzory niezbędnych dokumentów do zgłoszenia na ławnika można pobrać  w budynku Urzędu  Miasta przy ul. Kościuszki 32,  pokój 108  lub  ze  strony  internetowej BIP. Zgłoszenia (wraz z kompletem dokumentów) należy składać w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 32, pokój 108 - Biuro Rady Miasta w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2017 r.

Prezydent Miasta Tarnobrzega     
/-/ Grzegorz Kiełb

Wszystkie bieżące informacje związane z wyborami uzupełniającymi na ławników znajdują się w tym miejscu: http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/bip_tarnobrzeg/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=345&layout=1&page=0

Powrót na listę aktualności