Aktualności

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

14 stycznia 2019 (poniedziałek)

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268) wprowadzono opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 mrobót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art.270 ust.7 w/w ustawy wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 mrobót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Wysokość w/w opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się okres rozliczeniowy, wynoszący kwartał.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r. w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadziła obowiązek składania prezydentowi miasta oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne.

W myśl zapisu znowelizowanego art.552 ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy – Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art.269 ust.2i ust.3 ustawy prawo wodne z opłaty retencyjnej zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, a do których nie wpłynęła indywidualna prośba o złożenie oświadczenia, o wypełnienie oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem i złożenie w terminie określonym w ustawie  Prawo wodne w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesantów, sektor A, sala 1, stanowisko 5: Edukacja, Zdrowie, Kultura i Sport, Komunalny i Środowisko, Fundusze Pomocowe, w godzinach pracy urzędu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa, nr telefonu 15 8181 224.

Powrót na listę aktualności