Aktualności

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

10 kwietnia 2018 (wtorek)

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1566 z późn.zm.) wprowadzono opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 mrobót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące :

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art.270 ust.7 w/w ustawy wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 mrobót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Wysokość w/w opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej
w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się okres rozliczeniowy, wynoszący kwartał.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy – Ordynacja podatkowa.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ( Dz.U. z 2017 r., poz.2502) wynoszą:

1. Bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na rok.
2. Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem-0,30 zł za 1 m2 na rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem-0,15 zł za 1 m2 na rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem-0,05 zł za 1 m2 na rok

Na podstawie art.269 ust.2i ust.3 ustawy prawo wodne z opłaty retencyjnej zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe
są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości
są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, a do których nie wpłynęła indywidualna prośba o przekazanie danych, o niezwłoczne podanie informacji zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia
.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa, nr telefonu 15 8181 224

Powrót na listę aktualności