Aktualności

Dotacje na realizację przedsięwzięć sportowych

9 wrzesnia 2021 (czwartek)

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega przypomina, że w dniu 15 września 2021 r. (środa) upływa termin składania wniosków o udzielenie w 2022 roku dotacji na realizację przedsięwzięcia służącego rozwojowi sportu (w trybie ustawy o sporcie).

Pisemny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie. Za datę jego złożenia uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualny wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla podmiotu (w przypadku prowadzenia ewidencji przez Prezydenta oświadczenie o aktualności danych w rejestrze na dzień złożenia wniosku);
  2. statut;
  3. informację o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie której dotyczy wniosek;
  4. informację o dysponowaniu bazą sportową niezbędną do realizacji przedsięwzięcia.

Podstawa prawna:

Uchwała NR XXXI/335/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących rozwojowi sportu.

Powrót na listę aktualności